2019
118. Xinxin Li, Youzhi Wang, Siwan Wang, Chunhui Liang, Guojuan Pu, Yaoxia Chen, Ling Wang, huae Xu*, Yang Shi* and Zhimou Yang*. doi: 10.1039/C9NR08916K. Nanoscale.  
117. Zhengfeng Gao1, Heqi Gao1, Debin Zheng, Tengyan Xu, Yaoxia Chen, Chunhui Liang, Ling Wang*, Dan Ding* and Zhimou Yang*.DOI: 10.1007/s11426-019-9659-2. Science China Chemsitry.
116. Chunhui Liang, Xiaorong Yan, Renshu Zhang, Tengyan Xu, Debing Zheng, Zhaoqi Tan, Yaoxia Chen, Zhengfeng Gao, Ling Wang, Xingyi Li*, Zhimou Yanga*. DOI:10.1016/j.jconrel.2019.11.028. Journal of Contorlled Release.
115. Debin Zheng, Yumiao Chen, Sifan Ai, Renshu Zhang, Zhengfeng Gao, Chunhui Liang, Li Cao, Yaoxia Chen, Zhangyong Hong, Yang Shi, Ling Wang, Xingyi Li*, and Zhimou Yang* .DOI: 10.34133/2019/4803624. Research.

114. Youzhi Wang,# Xinxin Li,# Yiming Zhang, Ling Wang* and Zhimou Yang* Asupramolecular hydrogel to boost the production of antibodies for phosphorylated proteins. DOI: 10.1039/c9cc05633e. Chem. Commun.


113. Yuhan Wang, Jie Zhan, Yumiao Chen, Sifan Ai, Liantao Li, Ling Wang, Yang Shi,* Junnian Zheng*, and Zhimou Yang*. Nanoscale. DOI: 10.1039/c9nr04262h

112. Tengyan Xu,# Yanbin Cai,# Xinglong Zhong, Le Zhang, Debing Zheng, Zhengfeng Gao, Xianmei Pan, Fuqiang Wang,* Minsheng Chen* and Zhimou Yang*. Chem. Commun., 2019, 55, 7175.

111. Yan Xu, Youzhi Wang, Quanli Yang, Zhijia Liu, Zhiqiang Xiao, Zhicheng Le, Zhimou Yang* and Chengbiao Yang*. Theranostics, 2019.DOI: 10.7150/thno.34031

110.Yuna Shang,Yue Liao,Zhongju Ye,Zhongyan Wang,Lehui Xiao,Jie Gao*, Qigang Wang* and Zhimou Yang*. SCIENCE CHINA Materials. DOI: 10.1007/s40843-019-9425-6
109. Yuna Shang,Zhongyan Wang,Renshu Zhang,Xinxin Li,Shuhao Zhang, Jie Gao,Xingyi Li* and Zhimou Yang*. Chem. Commun., 2019, 55, 5123. DOI: 10.1039/c9cc00401g

108.Jie Gao, Jie Zhan, and Zhimou Yang*.Enzyme-Instructed Self-Assembly (EISA) and Hydrogelation of Peptides.Adv.Mater. 2019, DOI: 10.1002/adma.201805798

 

107.Yuna Shang,# Dengke Zhi,# Guowei Feng, Zhongyan Wang, Duo Mao, Shuang Guo, Ruihua Liu, Lulu Liu, Shuhao Zhang, Shenghuan Sun, Kai Wang,* Deling Kong, Jie Gao* and Zhimou Yang*.Supramolecular Nanofibers with Superior Bioactivity to IGF-1. Nano lett. 2019, DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b04406

2018
106.Debin Zheng,Zhengfeng Gao,Tengyan Xu,Chunhui Liang,Yang Shi*,
Ling Wang* and Zhimou Yang*. Responsive peptide-based supramolecular hydrogels constructed by self-immolative chemistry. Nanoscale 2018, 10, 21459-21465.
105.Yaoxia Chen(#), Xinjing Li(#), Jing Bai, Fang Shi, Tengyan Xu, Qingqiu Gong(*), Zhimou Yang(*) A Supramolecular Hydrogel for Spatial Release of Auxin to Promote Plant Root Growth, Chem. Commun., 2018, 54, 11721-11724.
104.Chunhui Liang, Lushuai Zhang, Wene Zhao, Linlin Xu, Yaoxia Chen, Jiafu Long, Fuqiang Wang(*), Ling Wang(*), Zhimou Yang(*) Supramolecular Nanofibers of Drug-Peptide Amphiphile and Affibody Abolish HER2+ Tumor Growth. Adv. Healthcare Mater., 2018, 7(22): 1800899.
103.Yiming Zhang(#), Yuchen Pan(#), Youzhi Wang, Dongsheng Guo(*), Jie Gao(*), Zhimou Yang. Fast Naked-eye Detection of Zinc Ion by Molecular Assembly-assisted Polymerization of Diacetylene, Nanoscale, 2018, 10(39): 18829-18834.
102.Hekai Li(#), Jie Gao(#), Yuna Shang, Yongquan Hua, Min Ye, Zhimou Yang(*), Caiwen Ou(*), Minsheng Chen(*), Folic Acid Derived Hydrogel Enhances the Survival and Promotes Therapeutic Efficacy of iPS Cells for Acute Myocardial Infarction, ACS Appl. Mater. Interf., 2018, 10(29): 24459-24468.
101.Huae Xu, Tingting Wang, Chengbiao Yang, Xiaolin Li,* Guan Liu, Zhimou Yang,Pankaj Kumar Singh, Sunil Krishnan,* and Dan Ding* "Supramolecular Nanofibers of Curcumin for Highly Amplified Radiosensitization of Colorectal Cancers to Ionizing Radiation." Advanced Functional Materials 28.14 (2018): 1707140.

100.Chunhua Ren, Yang Gao, Jinjian Liu, Yumin Zhang, Guojuan Pu, Lijun Yang,Fan Huang, Cuihong Yang, Zhimou Yang*, and Jianfeng Liu*. "Anticancer Supramolecular Hydrogel of D/L-Peptide with Enhanced Stability and Bioactivity." Journal of biomedical nanotechnology 14.6 (2018): 1125-1134.

 
99.Wang Youzhi, Zhang Yiming, Li Xinxin,Li Can,Yang Zhimou* and Wang Ling*. An aldehyde‐terminal peptide‐based supramolecular hydrogel for controlled delivery of amine drugs[J]. Chemistry–An Asian Journal, 2018.13, 3460-3463.
98.Pu Guojuan,Chen Yaoxia,Wang Youzhi,Li Can and Shi Yang*. "Ultrastable Supramolecular Hydrogel of Hydrophobic Peptides Prepared by a Hydrolysis Process." Journal of Biomedical Nanotechnology 14.2 (2018): 389-395.
97.Zhongyan Wang#, Chunhui Liang#, Yuna Shang, Shuangshuang He, Ling Wang and Zhimou Yang*. Narrowing the diversification of supramolecular assemblies by preorganization[J]. Chemical Communications, 2018, 54(22): 2751-2754.
96.Jie Zhan, Yanbin Cai, Shuangshuang He, Ling Wang, and Zhimou Yang*. Tandem Molecular Self‐Assembly in Liver Cancer Cells[J]. Angewandte Chemie International Edition, 2018, 57(7): 1813-1816.
95.Xiaoli Zhang, Youzhi Wang, Yongquan Hua, Jinyou Duan, Minsheng Chen, Ling Wang and Zhimou Yang*. Kinetic control over supramolecular hydrogelation and anticancer properties of taxol[J]. Chemical Communications, 2018, 54(7): 755-758.
94.Wang Y, Gao J, Yang Z. Short Peptide-based Hydrogels: Mild Preparation Methods and Their Application as Vaccine Adjuvant[J]. ACTA POLYMERICA SINICA, 2018 (1): 9-20.


2017
93.Yonghui Liu, Youzhi Wang, Fan Yu, Zhenqing Zhang, Zhimou Yang,
Wenpeng Zhang,*Peng George Wanga and Wei Zhao *. Potentiating the immune response of MUC1-based antitumor vaccines using a peptide-based nanovector as a promising vaccine adjuvant[J]. Chemical Communications, 2017, 53(68): 9486-9489.
92.Chengbiao Yang,Fang Shi,Can Li,Youzhi Wang,Ling Wang*,and Zhimou Yang*. Single dose of protein vaccine with peptide nanofibers as adjuvants elicits long-lasting antibody titer[J]. ACS Biomaterials Science & Engineering,2017, 4(6): 2000-2006.

91.Chunhui Liang, Debing Zheng, Fang Shi, Tengyan Xu, Cuihong Yang, Jianfeng Liu, Ling Wang*, Zhimou Yang*. Enzyme assisted peptide folding, assembly and anti-cancer property, Nanoscale, 2017, 9: 11987–11993.

90.Zhongyan Wang, Chunhui Liang, Fang Shi, Tao He, Changyang Gong, Ling Wang, Zhimou Yang*.Cancer vaccines using supramolecular hydrogels of NSAID-modified peptides as adjuvants abolish tumorigenesis, Nanoscale 2017, 9, 14058-14064.
89.Jie Zhan, Yanbin Cai, Shenglu Ji, Shuangshuang He, Yi Cao*, Dan Ding, Ling Wang, and Zhimou Yang*. Spatiotemporal Control of Supramolecular Self-Assembly and Function[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2017, 9(11): 10012-10018.
88.Yanbin Cai,Haosheng Shen,Jie Zhan,Mingliang Lin,Liuhan Dai, Chunhua Ren,Yang Shi,Jianfeng Liu*,Jie Gao*, and Zhimou Yang*. Supramolecular “Trojan Horse” for Nuclear Delivery of Dual Anticancer Drugs[J]. Journal of the American Chemical Society, 2017, 139(8): 2876-2879.
87.Jie Zhan, Yanbin Cai, Shenglu Ji,Yuna Shang, Jie Gao* and
Zhimou Yang*. Supramolecular silk from a peptide hydrogel[J]. Materials Chemistry Frontiers,2017,1:911-915.
86. Yongquan Hua, Guojuan Pu, CaiwenOu, Xiaoli Zhang, LingWang, Jiangtao Sun*, Zhimou Yang* and Minsheng Chen* . Gd (III)-induced Supramolecular Hydrogelation with Enhanced Magnetic Resonance Performance for Enzyme Detection[J]. Scientific Reports, 2017, 7: 40172.
 
85.Huaimin Wang, Zhaoqianqi Feng, Youzhi Wang, Rong Zhou, Zhimou Yang* and Bing Xu*. Integrating Enzymatic Self-Assembly and Mitochondria Targeting for Selectively Killing Cancer Cells without Acquired Drug Resistance[J]. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 16046-16055.
84.Jie Li, Junfeng Shi, Jamie E. Medina, Jie Zhou, Xuewen Du, Huaimin Wang, Cuihong Yang, Jianfeng Liu, Zhimou Yang, Daniela M. Dinulescu* and Bing Xu*. Selectively Inducing Cancer Cell Death by Intracellular Enzyme‐Instructed Self‐Assembly (EISA) of Dipeptide Derivatives[J]. Adv. Healthc. Mater. 2017, 6, 9.
 
83.Xuewen Du , Jie Zhou , Huainin Wang , Junfeng Shi , Yi Kuang , Wu Zeng, Zhimou Yang and Bing Xu*. In situ generated D-peptidic nanofibrils as multifaceted apoptotic inducers to target cancer cells[J]. Cell death & disease, 2017, 8(2): e2614.
 
82.Zichao Luo,# Qinjie Wu,# Chengbiao Yang,# Huaimin Wang, Tao He, Youzhi Wang, Zhongyan Wang, Hao Chen, Xingyi Li,* Changyang Gong* & Zhimou Yang* A powerful CD8+ T-cell stimulating D-tetra-peptide hydrogel as a very promising vaccine adjuvant, Adv Mater 2017, 29: 1601776.
2016
81.Tengyan Xu, Chunhui Liang, Shenglu Ji, Dan Ding, Deling Kong, Ling Wang*, Zhimou Yang*, Surface-induced hydrogelation for fluorescence and naked-eye detections of enzyme activity in blood, Anal. Chem., 2016, 88 (14): 7318–7323.
80.Xinrui Ren, Chengbiao Yang, Can Li, Jie Gao, Yang Shi*, Zhimou Yang*, Controlling the Width of Nanosheets by Peptide Length in Peptoid-peptide Biohybrid Hydrogels, RSC Adv., 2016, 6(71): 67025-67027.
79.Chengbiao Yang, Xinrui Ren, Dan Ding, Ling Wang*, Zhimou Yang*, Enzymatic Induction of Supramolecular Order and Bioactivity, Nanoscale, 2016, 8: 10768-10773.
78. Xiaoli Zhang, Can Li, Youzhi Wang, Caiwen Ou, Shenglu Ji, Minsheng Chen*, Zhimou Yang*, Supramolecular Nanofibers of Self-assembling Peptides and DDP to Inhibit Cancer Cell Growth, RSC Adv., 2016, 6: 56903-56906
77.Aitian Han, Huaimin Wang, Ryan T. K. Kwok, Shenglu Ji, Jun Li, Deling Kong, Ben Zhong Tang, Bin Liu*, Zhimou Yang* and Dan Ding*. Peptide-Induced AIEgen Self-Assembly: A New Strategy to Realize Highly Sensitive Fluorescent Light-Up Probes[J]. Analytical chemistry, 2016, 88(7): 3872-3878.
76.Anqing Huang,Caiwen Ou,Yanbin Cai,Zhongyan Wang,Hekai Li,
Zhimou Yang* and Minsheng Chen*. In situ enzymatic formation of supramolecular nanofibers for efficiently killing cancer cells[J]. RSC Advances, 2016, 6(39): 32519-32522.
75.Huaimin Wang , Zichao Luo , Youzhi Wang , Tao He , Chengbiao Yang , Chunhua Ren ,Linsha Ma , Changyang Gong*, Xingyi Li*, and Zhimou Yang *. (2016). "Enzyme-Catalyzed Formation of Supramolecular Hydrogels as Promising Vaccine Adjuvants." Advanced Functional Materials 26(11): 1822-1829.
74.Ye Liu, Huaimin Wang, Dan Li, Yue Tian, Wenwen Liu, Lingmin Zhang, Wenshu Zheng, Yanling Hao, Jiandong Liu, Zhimou Yang, Yiming Shao* and Xingyu Jiang* . In-situ formation of peptidic nanofibers can fundamentally optimize the quality of immune responses against HIV vaccine.Nanoscale Horiz, 2016;1(2):135-143.
2015
73.Jingyu Wang,Jing Zheng,Yanbin Cai,Jinxin Zheng,Jie Gao*,Qingqiu Gong* and Zhimou Yang*. Imaging cellular distribution of fluorescent supramolecular nanofibers[J]. Sci. China-Chem. 2016, 59, 719-723.
 
72.Yanbin Cai, Jie Zhan, Haosheng Shen, Duo Mao, Shenglu Ji,
Ruihua Liu, Bing Yang, Deling Kong, Ling Wang*, and Zhimou Yang*. Optimized Ratiometric Fluorescent Probes by Peptide Self-assembly[J]. Analytical chemistry, 2015, 88(1): 740-745.
71.Huaimin Wang, Duo Mao, Youzhi Wang, Kai Wang, Xiaoyong Yi,
Deling Kong, Zhimou Yang, Qian Liu and Dan Ding. Biocompatible fluorescent supramolecular nanofibrous hydrogel for long-term cell tracking and tumor imaging applications[J]. Scientific Reports 5 (2015): 16680.
70. Xiaoli Zhang,Chunming Dong,Weiyun Huang,Huaimin Wang,Ling Wang,Dan Ding,Hao Zhou,Jiafu Long,Tingliang Wang* and Zhimou Yang*. Rational design of a photo-responsive UVR8-derived protein and a self-assembling peptide–protein conjugate for responsive hydrogel formation[J]. Nanoscale, 2015, 7(40): 16666-16670.
69.Jie Li, Yi Kuang, Junfeng Shi, Jie Zhou, Jamie E. Medina, Rong Zhou, Dan Yuan,Cuihong Yang, Huaimin Wang, Zhimou Yang, Jianfeng Liu, Daniela M. Dinulescu,* and Bing Xu* “Enzyme-Instructed Intracellular Molecular Self-Assembly to Boost Activity of Cisplatin against Drug-Resistant Ovarian Cancer Cells” Angew. Chem. Intl. Ed., 2015, 127(45): 13505-13509.
68.Yang Shi, Zhongyan Wang, Xiaoli Zhang, Tengyan Xu, Shenglu Ji, Dan Ding, Zhimou Yang* and Ling Wang*. Multi-Responsive Supramolecular Hydrogels for Drug Delivery[J]. Chemical Communications, 2015, 51(83): 15265-15267.
67.Huaimin Wang#,Youzhi Wang#,Xiaoli Zhang,Yawen Hu,Xiaoyong Yi,Linsha Ma,Hao Zhou,Jiafu Long,Qian Liu*and Zhimou Yang*. Supramolecular Nanofibers of Self-assembling Peptides and Proteins for Protein Delivery[J]. Chemical Communications, 2015, 51(75): 14239-14242..
66. Cuihong Yang,Liping Chu,Yumin Zhang,Yang Shi,Jinjian Liu,Qiang Liu,Saijun Fan,Zhimou Yang,Dan Ding*,Deling Kong* and Jianfeng Liu*. Dynamic Biostability, Biodistribution, and Toxicity of l/d-Peptide-Based Supramolecular Nanofibers[J]. ACS applied materials & interfaces, 2015, 7(4): 2735-2744.
65. Guoqin Chen,Yongquan Hua,Caiwen Ou,Xiaoli Zhang,Duo Mao,Zhimou Yang,Dan Ding* and Minsheng Chen*. Nanostructure formation-induced fluorescence turn-on for selectively detecting protein thiols in solutions, bacteria and live cells[J]. Chemical Communications, 2015, 51(53): 10758-10761.
64.Chunhua Ren, Huaimin Wang, Duo Mao, Xiaoli Zhang, Qianqi Fengzhao, Yang Shi, Dan Ding, Deling Kong, Ling Wang and Zhimou Yang*. When Molecular Probes Meet Self-Assembly: An Enhanced Quenching Effec. Angew. Chem. Int. Ed. , 2015, 54(16): 4823-4827
2014

63. Yang Shi, Hao Zhou, Xiaoli Zhang, Jingyu Wang, Jiafu Long, Zhimou Yang* & Dan Ding*. Self-assembling choline mimicks with enhanced binding affinities to C-LytA protein[J]. Scientific reports, 2013, 4: 6621-6621..

 
62. Yang Shi, Jingyu Wang, Huaimin Wang, Yanhui Hu, Xuemei Chen, Zhimou Yang*. Glutathione-Triggered Formation of a Fmoc-Protected Short Peptide-Based Supramolecular Hydrogel.PLoS ONE, 2013, 9(9): e106968-e106968.
 
61. Jianwu Zhang, Caiwen Ou, Yang Shi, Ling Wang, Minsheng Chen* and Zhimou Yang*. Visualized detection of melamine in milk by supramolecular hydrogelations. Chem. Commun., 2014,50, 12873-12876
60. Chunhua Ren, Chao Xu, Dongxia Li, He Ren, Jihui Hao* and Zhimou Yang*. Gemcitabine induced supramolecular hydrogelations of aldehyde-containing short peptides. RSC Adv., 2014,4, 34729-34732
59. Chunhua Ren, Jianwu Zhang, Minsheng Chen and Zhimou Yang*. Self-assembling small molecules for the detection of important analytes. Chem. Soc. Rev., 2014,43, 7257-7266

58. Huaimin Wang , Youzhi Wang , Aitian Han , Yanbin Cai , Nannan Xiao , Ling Wang , Dan Ding , and Zhimou Yang*. Cellular Membrane Enrichment of Self-assembling D-Peptides for Cell Surface Engineering. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2014,6(12), pp 9815–9821

 

57. Chengbiao Yang, Zhongyan Wang, Caiwen Ou, Dongxia Li, Minsheng Chen, Ling Wang and Zhimou Yang*. The first supramolecular hydrogelator of curcumin. Chem. Commun., 2014,50, 9413-9415
56. Zhang, X. L.; Zhou, H.; Xie, Y.; Ren, C. H.; Ding, D.*; Long, J. F.*; Yang, Z. M.* “Rational Design of Multifunctional Hetero Hexameric Proteins for Hydrogel Formation and Controlled Delivery of Bioactive Molecules” Adv. Healthcare Mater., 2014, 3 (11), 1804-1811
55. Yue Tian,#, Huaimin Wang#, Ye Liu§, Lina Mao, Wenwen Chen, Zhening Zhu, Wenwen Liu, Wenfu Zheng, Yuyun Zhao, Deling Kong, Zhimou Yang*,, Wei Zhang, Yiming Shao*,§, and Xingyu Jiang*, A peptide-based nanofibrous hydrogel as a promising DNA nanovector for optimizing the efficacy of HIV vaccine. Nano Lett., 2014, 14 (3), pp 1439–1445
54. Chunhua Ren, Huaimin Wang, Xiaoli Zhang, Dan Ding, Ling Wang, Zhimou Yang*. Interfacial Self-assembly Leads to Formation of Fluorescent Nanoparticles for Simultaneous Bacterial Detection and Inhibition. Chem. Commun., 2014,50, 3473-3475 .
53.Yanbin Cai, Yang Shi, Huaimin Wang, Jingyu Wang, Dan Ding, Ling Wang *, and Zhimou Yang *. Environment-Sensitive Fluorescent Supramolecular Nanofibers for Imaging Applications. Anal. Chem., 2014, 86 (4), pp 2193–2199.
52. Huaimin Wang,# Jie Liu,# Aitian Han, Nannan Xiao, Zhaosheng Xue, Gang Wang Jiafu Long, Deling Kong, Bin Liu,* Zhimou Yang,* and Dan Ding*., Self-Assembly-Induced Far-Red/Near-Infrared Fluorescence Light-up for Detecting and Visualizing Specific Protein-Peptide Interactions., ACS Nano, 2014, 8 (2), pp 1475–1484.
51. Caiwen Ou,~ Jianwu Zhang,~ Yang Shi, Zhongyan Wang, Ling Wang, Zhimou Yang* and Minsheng Chen*. D-amino acid doping peptide hydrogel for the production of a cell colony. RSC Adv., 2014,4, 9229-9232.
50.Jie Gao, Yang Shi, Youzhi Wang, Yanbing Cai, Jie Shen,* Deling Kong and Zhimou Yang*, Enzyme-Controllable F-NMR Turn On through Disassembly of Peptidebased Nanospheres for Enzyme Detection, Org. Biomol. Chem., 2014, 12, 1383-1386
2013
49. Nadeem Javid, Sangita Roy, Mischa Zelzer, Zhimou Yang, Jan Sefcik *§, and Rein V. Ulijn *, Cooperative Self-Assembly of Peptide Gelators and Proteins, Biomacromolecules, 2013, 14(12), pp 4368–4376
48. Chengbiao Yang, #, Meijie Bian, #, and Zhimou Yang*,Polymer additive boosts anti-cancer efficacy of supramolecular nanofibers of taxol. Biomater. Sci., 2014,2, 651-654
47.Jianwu Zhang, Jie Gao, Minsheng Chen,* and Zhimou Yang.* Using Phosphatases to Generate Self-Assembled Nanostructures and Their Applications. Antioxidants & Redox Signaling. May 10, 2014, 20(14): 2179-2190.
 
46. Gao,J.,~ Zheng,W.T.,~ Zhang,J.M.,Guan, D., Yang,Z.M.,* Kong,D.L, Zhao,Q.* Enzyme-Controllable Delivery of Nitric Oxide from a Molecular Hydrogel. Chem. Commun., 2013,49, 9173-9175.
45. Yang,C.B.; Li,D.X.; Fengzhao, Q.Q.; Wang,L.Y.;* Yang,Z.M.*.Disulfide bond reduction-triggered molecular hydrogels of Folic acid- Taxol conjugates. Org. Biomol. Chem. 2013,11, 6946-6951.(highlighted by Chemistry World)
44. Wei,J.;# Wang, H.M.;# Zhu,M.F.; Ding,D.;Li,D.X; Yin,Z.N; Wang,L.Y*; Yang, Z.M*. Janus Nanogel of PEGylated Taxol and PLGA-PEG-PLGA Copolymer for Cancer Therapy. Nanoscale, 2013, 2013,5, 9902-9907.
43.Du,X.;# Wu,Z.D;# Long,J.F;* Wang,L.* Growth stimulation of bacterium Delftia by a peptide hydrogel. RSC Adv., 2013, 3, 18259-18262.
42. Wang,J.Y.; Miao,X.M.; Fengzhao,Q.Q,; Ren,C.H.; Yang,Z.M.* and Ling Wang*. Using a mild hydrogelation process to confer stable hybrid hydrogels for enzyme immobilization. RSC Adv., 2013, 3 (37), 16739 - 16746
41.Wang,H.M.; Han,A.T.; Cai,Y.B.; Xie,Y.; Zhou,H.* Long,J.F.;* and Yang,Z.M.*. Multifunctional biohybrid hydrogels for cell culture and controlled drug release. Chem. Commun., 2013, 49(67), 7448-7450.
40. Li,J.Y.; Gao,Y.; Kuang,Y.; Shi,J.F.; Du,X.W.; Zhou,J.; Wang,H.M.; Yang,Z. M.; Xu,B. “Dephosphorylation of D-Peptide Derivatives to Form Biofunctional, Supramolecular Nanofibers/Hydrogels and Their Potential Applications for Intracellular Imaging and Intratumoral Chemotherapy” J. Am. Chem. Soc., 2013, 135, 9907-9914.
39. Miao,X.M.; Cao,W.; Zheng,W.T.; Wang,J.Y.; Zhang,X.L.; Gao,J.; Yang,C.B.; Kong,D.L.;* Xu,H.P.* Wang,L.; Yang,Z.M.* Switchable Catalytic Activity: Selenium-Containing Peptides with Redox-Controllable Self-Assembly Properties. Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 125(30), 7935-7939.
38. Cao, W.; Zhang, X.; Miao,X.; Yang, Z.*; Xu, H.*: Gamma-ray Responsive Supramolecular Hydrogel Based on Diselenide-containing Polymer and Peptide. Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 125(24), 6353-6357.
37. Yang, C.B.; Wang, H.M.; Li,D.X.; Wang,L.* Molecular Hydrogels with Esterase-like Activity. Chin. J. Chem. Volume 31, Issue 4, pages 494–500, April, 2013
36. Lv,L.N.; Liu,H.X.; Chen,X.M.; Yang,Z.M.*. Glutathione-triggered formation of molecular hydrogels for 3D cell culture. Colloid. Surface B, 2013, 108, 352-357
35. Ou,C.W.; Zhang,J.W.; Zhang,X.L.; Yang,Z.M.; Chen,M.S.* Phenothiazine as an aromatic capping group to construct a short peptide-based 'super gelator'. Chem. Commun., 2013,49, 1853-1855
34. Zheng,W.T;~ Gao,J.;~ Song,L.J.; Chen,C.Y.; Guan,D.; Wang,Z.H.; Li,Z.B.*; Kong,D.L;* Yang,Z.M.;* Surface-Induced Hydrogelation Inhibits Platelet Aggregation. J. Am. Chem. Soc., 2013, 135 (1), pp 266–271.
33. Wang,H.M.; Shi,Y.; Wang,L.; Yang,Z.M.* Recombinant proteins as cross-linkers for hydrogelations. Chem. Soc. Rev., 2013,42, 891-901.
1
   
2012
32. Wang,H.M.; Yang,Z.M.;* D.J. Adams *. Controlling peptide based hydrogelation. Mater. Today, 2012, 15(11), 500-507.
 
31.Wang,H.M.; Yang,Z.M.;* Short-peptide-based molecular hydrogels: novel gelation strategies and applications for tissue engineering and drug delivery.Nanoscale, 2012,4, 5259-5267.

30. Yang, Z. M.; Kuang Y.; Li, X. M.; Zhou, N.; Zhang, Y.; Xu, B. “Supramolecular hydrogel of kanamycin selectively sequesters 16S rRNA” Chem. Commun. 2012, 48, 9257-9259.
29. Wang,H.M.; Lv,L.N.; Xu,G.Y.; Yang,C.B.; Sun,G.T.;*Yang,Z.M.* Molecular hydrogelators consist of Taxol and short peptides/amino acids.J. Mater. Chem., 2012,22, 16933-16938.

28. Li, D. X.; Liu, J. J.; Chu, L. P.; Liu, J. F.;* and Yang, Z. M.* "A Novel Mixed-component Molecular Hydrogel System with Excellent Stabilities"Chem. Commun., 2012,48, 6175-6177

27. Wang, H. M.~ Wei, J.~ Yang, C. B. Zhao, H. Y. Li, D. X. Yin, Z. N. and Yang, Z. M.* "The Inhibition of Tumor Growth and Metastasis by Self-assembled Nanofibers of Taxol" Biomaterials, 2012, 33(24), 5848-5853.
1
26. Wu, Z. D.; Tan, M.; Chen, X. M.; Yang, Z. M.;* and Wang, L.* "Molecular Hydrogelators of Peptoid-peptide Conjugates with Superior Stability against Enzyme Digestion" Nanoscale, 2012, 4, 3644-3646.
25. Q. Liu, C. Ou, C. Ren, L. Wang, Z. Yang* and M. Chen*. A releasable disulfide carbonate linker for molecular hydrogelationsw. New J. Chem. 2012, 36, 1556-1559.
24. Li, D. X.; Wang, H. M.; Kong, D. L.; and Yang, Z. M.* "BSA-stabilized Molecular Hydrogels of A Hydrophobic Compound" Nanoscale, 2012, 4, 3047-3049.
23. Zheng, W. T.; Wang, Z. H.; Song, L. J.; Zhao, Q.*; Zhang, J.; Li, D.; Wang, S. F.; Han, J. H.; Zheng, X. L.; Yang, Z. M.; and Kong, D. L.* "Endothelialization and patency of RGD-functionalized vascular grafts in a rabbit carotid artery model" Biomaterials, 2012, 33(10), 2880-2891.
 
22. Zhang, X. L.; Chu, X. L.; Wang, L.; Wang, H. M.; Liang, G. L.; Zhang, J. X.; Long, J. F.*; and Yang, Z. M.* "Rational Design of A Tetrameric Protein to Enhance Interactions Between Self-assembled Fibers Gives Molecular Hydrogels" Angew. Chem. Int. Ed., 2012, 51(18), 4388-4392.
21. Wang, H. M.; and Yang, Z. M.* "Molecular hydrogels of hydrophobic compounds: A novel self-delivery system for anti-cancer drugs" Soft Matter, 20128, 2344-2347. (invited ‘Highlight’)
20. Yang, C. H.; Li, D. X.; Liu, Z.; Hong, G.; Zhang, J.*; Kong, D. L.; and Yang, Z. M.* "Responsive small molecular hydrogels based on adamantane-peptides for cells culture" J. Phys. Chem. B, 2012, 116(1), 633-638.
19. Mao, L. N.; Wang, H. M.; Tan, M.; Ou, L. L.; Kong, D. L. and Yang, Z. M.* "Conjugation of Two Complementary Anti-Cancer Drugs Confers Molecular Hydrogels as A Co-delivery System",Chem. Commun., 2012, 48(3), 395-397.
18. G. Chen, C. Ren, L. Wang, B. Xu* and Z. Yang*,Orthogonal Enzymatic Reactions to Control Supramolecular Hydrogelations Chin. J. Chem., 2012, 30, 53-58.
17. Ou,C.W.; Wang,H.M.; Yang,Z.M.;* Chen,M.S.* "Precursor-involved and Conversion Rate-controlled Self-assembly of a 'Super Gelator' in Thixotropic Hydrogels for Drug Delivery ogonal Enzymatic Reactions to Control Supramolecular Hydrogelations" Chin. J. Chem., 2012, 30(8), 1781-1787.
2011
16. Ding, L.; Wang, S. F.; Wu, W. J.*; Hu, Y. H.; Yang, C. H.; Tan, M.; Kong, D. L.; Yang, Z. M.*; "A Supramolecular Hydrogel Inspired by Elastin" Chin. J. Chem., 2011, 29(10), 2182-2186.
15. Gao, J.; Zheng, W. T.; Kong, D. L.*; Yang, Z. M.*; "Dual Enzymes Regulate the Molecular Self-assembly of Tetra-peptide Derivatives" Soft Matter, 2011, 7(21), 10443-10448.
14. Wang, Z. H.; Wang, H. M.; Zheng, W. T.; Wang, S. F.; Zhao, Q.; Zhang, J.; Yang, Z. M.* ; Kong, D. L.* "Highly stable surface modification of PCL by molecular self-assembly of a gelator" Chem. Commun., 2011, 47 (31), 8901-8903.
13. Wang, W. J.; Wang, H. M.; Ren, C. H.; Wang, J. Y.; Tan, M.; Shen, J.; Yang, Z. M.; Wang, P. George;* Wang, L.* "A Saccharide-based supramolecular hydrogel for cell culture" Carbohyd. Res., 2011, 346, 1013-1017.
12. Liu, H. J.; Hu, Y. H.; Wang, H. M.; Wang, J. Y.; Wang, L.; Kong, D. L.; Chen, L. Y.*; Yang, Z. M.*; "A thixotropic molecular hydrogel selectively enhances Flk1 gene expression in differentiated murine embryonic cells" Soft Matter, 2011, 7, 5430-5436.
11. Wang, H. M.; Yang, C. H.; Wang, L.; Kong, D. L.; Zhang, Y. J.; Yang, Z. M.* " Self-assembled Nanospheres as a Novel Delivery System for Taxol: A Molecular Hydrogel with Nanosphere Morphology" Chem. Commun., 2011, 47 (15), 4439-4441.
10. Wang, H. M.; Yang, C. H.; Tan, M.; Wang, L.; Kong, D. L.; Yang, Z. M.* "A structure-gelation ability study in a short-peptide based 'super gelator' system" Soft Matter, 2011, 7 (8), 3897 - 3905.
9. Ren, C. H.; Song, Z. J.; Zheng, W. T.; Chen, X. M.; Wang, L.; Kong, D. L.; Yang, Z. M.* "Disulfide bond as a cleavable linker for molecular self-assembly and hydrogelation" Chem. Commun., 2011, 47(5), 1619-1621.
8. Wang, H. M.; Wang, Z.; Yi, X. Y.; Long, J. F.; Liu, J. F.; Yang, Z. M.* "Anti-degradation of a recombinant complex protein by incorporation in small molecular hydrogels" Chem. Commun., 2011, 47(3), 955-957.
2010
7. Wang, J. Y.; Wang, H. M.; Song, Z. J.; Kong, D. L.; Chen, X. M.; and Yang, Z. M.* "A Hybrid Hydrogel for Efficient Removal of Methyl Violet from Aqueous Solutions" Colloid. Surface. B, 2010, 80(2), 155-160.
6. Hu, Y. H.; Wang, H. M.; Wang, J. Y.; Kong, D. L.;* and Yang, Z. M.* "Supramolecular Hydrogels Mimicking Collagen for Tissue Engineering" Org. Biomol. Chem., 2010, 8, 3267-3271.
5. Wang, H. M.; Ren, C. H.; Song, Z. J.; Wang, L.; Chen, X. M.; Kong, D. L.; and Yang, Z. M.* "Enzyme-triggered Self-assembly of a Small Molecule: A Supramolecular Hydrogel with Leaf-like Structures and an Ultra-low Minimum Gelation Concentration" Nanotechnology, 2010,21,225606.

4. Wang, H. M.; Gao, J.; Wang, J. Y.; Wang, L., Kong, D. L.;* and Yang, Z. M.* "Enzyme-assisted formation of nanosphere as a potential carrier for hydrophobic compounds" Nanotechnology, 2010, 21, 155602.
3. Yang, Z. M.* Wang, L.; Gao, P.; Wang, J. Y.; and Xu, B.* "Phenyl groups in supramolecular nanofibers confer hydrogels with high elasticity and rapid recovery" J. Mater. Chem., 2010, 20, 2128-2132.

2009


2. Wang, J. Y.; Wang, Z. H.; Wang, L.;* Yang, Z. Y.; Kong, D. L.;* and Yang, Z. M.* "Incorporation of Supramolecular Hydrogels into Agarose Hydrogels Affords Novel Materials as Potential Drug Delivery Carriers" J. Mater. Chem., 2009, 19, 7892-7896.
1. Gao, J.; Wang, H. M.; Wang, L.;* Wang, J. Y.; Kong, D. L.;* and Yang, Z. M.* "Enzyme Promotes the Hydrogelation from a Hydrophobic Small Molecule" J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 11286-11287.Patent

5. 杨志谋、王玲、王怀民,中国专利“基于紫杉醇的小分子水凝胶及其制备方法”,申请号201210060291.4, 申请时间2012年3月9日。
4. 杨志谋、王玲、杨成彪、王怀民,中国专利“靶向性的叶酸-疏水抗癌药物水凝胶的制备方法”,申请号201110315030.8, 申请时间2011年10月18日。
3. 杨志谋、王玲、孔德领、王怀民、毛丽娜,中国专利“基于地塞米松与紫杉醇的双组分药物小分子水凝胶及其制备方法”,申请号201110250312.4, 申请时间2011年8月29日。
2. 杨志谋、王玲、孔德领、王怀民、杨翠红,中国专利“基于紫杉醇的小分子水凝胶—纳米球传输体系及其制备方法”,申请号201010576556.7, 申请时间 2010年12月7日。
1. 杨志谋、王玲、王怀民、王景玉,中国专利“用于生成稳定小分子水凝胶的多肽衍生物”,申请号2009102291861.7, 申请时间2009年12月15日。

Before joining NKU:
40. Yang, Z. M.; Liang, G. L.; Xu, B.* "Enzymatic Hydrogelation of Small Molecules: A New Way to Generate Biomaterials", Acc. Chem. Res.,2008, 41(2), 315-326.
39. Yang, Z. M.; Liang, G. L.; Guo, Z. F.; Guo, Z. H.; Xu, B.* "Intracellular Hydrogelation of Small Molecules Inhibits Bacterial Growth", Angew. Chem. Int. Ed., 2007, 46, 8216-8219.
38. Yang, Z. M.; Xu, K. M.; Guo, Z. F.; Guo, Z. H.; Xu, B.* "Intracellular Enzymatic Formation of Nanofibers Results in Hydrogelation and Cell Death", Adv. Mater.,2007, 19, 3152-3156.
37. Yang, Z. M., Xu, B.* "Using Enzyme to Command Molecular Hydrogelation" Adv. Mater.?2006, 18(22), 3043-3046.
36. Yang, Z. M.; Gu, H. W.; Fu, D. G.; Gao, P.; Lam, K. J. K.; Xu, B.* “Enzymatic Formation of Supramolecular Hydrogels" Adv. Mater. 2004, 16(16), 1440-1444.
35. Yang, Z. M.; Ho, P. L.; Liang, G. L.; Chow, K. H.; Wang, Q. G.; Cao, Y.; Guo, Z. H.; Xu, B.* "Using beta-Lactamase to Trigger Supramolecular Hydrogelation" J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 266-267.
34. Yang, Z. M.; Liang, G. L.; Wang, L. Xu, B.* "Using a Kinase/Phosphatase Switch to Regulate a Supramolecular Hydrogel and Forming the Supramolecular Hydrogel in vivo" J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 3038-3043.
33. Yang, Z. M.; Liang, G. L.; Ma, M. L.; Gao, Y.; Xu, B.* "In Vitro and In Vivo Enzymatic Formations of Supramolecular Hydrogels Based on a b-Amino Acid Dipeptidic Derivative", Small, 2007, 3(4), 558-562.
32. Yang, Z. M.; Liang, G. L.; Ma, M. L.; Abbah, A. S.; Lu, W. W.; Xu, B.* "D-glucosamine-based supramolecular hydrogels to improve wound healing" Chem. Commun., 2007, 843-845.
31. Yang, Z. M.; Liang, G. L.; Xu, B.* "Supramolecular Hydrogels Based on b-amino acid derivatives" Chem. Commun. 2006, 738-740.
30. Yang, Z. M.; Xu, K. M.; Wang, L.; Gu, H. W.; Wei, H.; Zhang, M. J.; Xu, B.* "Self-Assembly of Small Molecules Affords Multifunctional Supramolecular Hydrogels for Topically Treating Simulated Uranium Wounds" Chem. Commun. 2005, 4414-4416.
29. Yang, Z. M.; Xu, B.* "A Simple Visual Assay Based on Small Molecule Hydrogels for Detecting Inhibitors of Enzymes" Chem. Commun. 2004, 2424-2425. ?
28. Yang, Z. M.; Gu, H. W.; Zhang, Y.; Wang, L.; Xu, B.* "Small Molecule Hydrogels Based on a Class of Antiinflammatory Agents" Chem. Commun. 2004, 208-209. ?
27. Yang, Z. M.; Liang, G. L.; Ma, M. L.; Gao, Y.; Xu, B.* "Conjugates of naphthalene and dipeptides confer molecular hydrogelators with high efficiency of hydrogelation and superhelical nanofibers" J. Mater. Chem., 2007, 17(9), 850-854.
26. Yang, Z. M.; Xu, B.* "Biofunctional Supramolecular Hydrogels Based on the Self-assembly of Small Molecules" J. Mater. Chem.(Inside Cover), 2007, 17(23), 2385-2393.
25. Yang, Z. M.; Ma, M. L.; Xu, B.* "Using matrix metalloprotease-9 (MMP-9) to trigger supramolecular hydrogelation", Soft Matter, 2009, 5(13), 2546-2548.
24. Yang, Z. M.; Liang, G. L.; Xu, B.* "Enzymatic Control of the Self-assembly of Small Molecules: A New Way to Generate Supramolecular Hydrogels" SoftMatter, 2007, 3(5), 515-520.
23. Yang, Z. M.; Fonovi?, M.; Verhelst, S. H. L.; Blum, G.; Bogyo, M.* "Evaluation of a,b-unsaturated Ketone-based Probes for Papain-family Cysteine Proteases", Bioorg. Med. Chem. 2009, 17(3), 1071-1078.
22. Yang, Z. M.; Gu, H. W.; Du, J.; Gao, J. H.; Zhang, B.; Zhang, X. X.; Xu, B.* "Self-assembled Hybrid Nanofibers Confer a Magnetorheological Supramolecular Hydrogel" Tetrahedron ?2007, 63(31), 7349-7357.
21 .Yang, Z. M., Wang, L., Yuan, J., Shen, J., Lin, S. C.*. "Synthetic Studies on Nonthrombogenic Biomaterials 14: Synthesis and Characterization of Poly(ether-urethane) Bearing Zwitterionic Structure of Phosphorylcholine on Surface" J. Biomater. Sci. Polym. Edn. 2003, 14(7), 707-718.
20. Lee, J. T.;* Chen, D. Y.;* Yang, Z. M.;* Ramos, A. D.; Bogyo, M. "Design, syntheses, and evaluation of Taspase1 inhibitors", Bioorg. Med. Chem. Lett. 2009, 19(17), 5086-5090. (*equal contribution).
19. Wang, Q. G.; Yang, Z. M.; Zhang, X. Q.; Xiao, X. D.; Chang, C. K.*; Xu, B.* "A Supramolecular Hydrogel-Encapsulated Heme as an Artificial Enzyme to Mimics Peroxidase" Angew. Chem. Int. Ed., 2007, 46, 4285-4289.
18. Gu, H. W.; Yang, Z. M.; Gao, J. H.; Chang, C. K.; Xu, B.* "Heterodimers of Nanoparticles: Formation at a Liquid-Liquid Interface and Particle-Specific Surface Modification by Functional Molecules" J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 34-35 ?
17. Zhang, Y.; Yang, Z. M.; Yuan, F.; Gu, H. W.; Gao, P.; Xu, B.* "Molecular Recognition Remolds the Self-Assembly of Hydrogelators and Increases the Elasticity of the Hydrogel by 106-Fold" J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 15028-15029.
16. Wang, Q. G.; Yang, Z. M.; Ma, M. L.; Chang, C. K.;* Xu, B.* "High catalytic activities of artificial peroxidase based on supramolecular hydrogel containing heme models", Chem-A Eur. J., 2008, 14, 5073-5078.
15. Wang, Q. G.; Yang, Z. M.; Wang, L.; Ma, M. L.; Xu, B.* "Molecular Hydrogel-Immobilized Enzymes Exhibit Superactivity and High Stability in Organic Solvents" Chem. Commun. (Hot article), 2007, 1032-1034.
14. Yang, C.; Yang, Z. M.; Gu, H. W.; Chang, C. K.;* Gao, P.; Xu, B.* "Facet-Selective 2D Self-Assembly of TiO2 Nanoleaves via Supramolecular Interactions", Chem Mater, 2009, 20, 7514-7520.
13. Wang, W. P.; Yang, Z. M.; Chau, Y.; Xu, B.* "Controlling self-assembly within nanospace for peptide nanoparticle fabrication", Soft Matter, 2008, 4, 1617-1620.
12. Wang, Q. G.; Yang, Z. M.; Gao, Y.; Ge, W. W.; Wang, L.; Xu, B.* "Enzymatic hydrogelation to immobilize an enzyme for high activity and stability", Soft Matter, 2008, 4, 550-553.
11. Liang, G. L.; Yang, Z. M.; Zhang, R. J.; Li, L. H.; Fan, Y. J.; Kuang, Y.; Gao, Y.; Wang, T.; Lu, W. W.; and Xu, B.* "A supramolecular hydrogel of a D-aminoacid dipeptide for controlled drug release in vivo", Langmuir, 2009, 25, 8419-8422.
10. Wang, L., Yang, Z. M., Chen, L., Lin, S. C. "Syntheses and characterization of a novel series of phosphorylcholines containing hydroxyl group" Chem. J. of Chinese Univ. 2003, 1034-1036.
9. Gao, Y.; Yang, Z. M.; Kuang, Y.; Ma, M. L.; Li, J. Y.; Zhao, F.; Xu, B.* "Enzyme-instructed Self-assembly of Peptide Derivatives to Form Nanofibers and Hydrogels", Biopolymers: Peptide Sci. 2009, In press.
8. Zhang, Y.; Gu, H. W.; Yang, Z. M.; Xu, B.* "Supramolecular Hydrogels Respond to Ligand-Receptor Interaction" J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 13680-13681.
7.
Wang, L.; Yang, Z. M.; Gao, J. H.; Xu, K. M.; Gu, H. W.; Zhang, B.; Zhang, X. X.; Xu, B.* "A Biocompatible Method of Decorporation: Bisphosphonate Modified Magnetite Nanoparticles to Remove Uranyl Ions from Blood" J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 13358-13359.
6. Liang, G. L.; Xu, K. M.; Li, L. H.; Wang, L.; Kuang, Y.; Yang, Z. M.; Xu, B.* "Using Congo red to report intracellular hydrogelation resulted from self-assembly of small molecules", Chem. Commun., 2007, 4096-4098.
5. Liang, G. L.; Wang, L.; Yang, Z. M.; Koon, H.; Mak, N. K.; Chang, C. K.*; Xu, B.* "Using enzymatic reaction to enhance photodynamic therapy effect of porphyrin dityrosine phosphates" Chem. Commun. 2006, 5021-5023.
4. Wang, L.; Zhang, M.; Yang, Z. M.; Xu, B.* "The first pamidronate containing polymer and copolymer" Chem. Commun. (Highlighted by C&E news) 2006, 2795-2797.
3. Gu, H. W.; Xu, K. M., Yang, Z. M., Chang, C. K.; Xu, B.* "Synthesis and Cellular Up-take of Porphyrin Decorated Iron Oxide Nanoparticles—A Potential Candidate for Bimodal Anticancer Therapy" Chem. Commun. 2005, 4270-4272.2.
2. Xu, K. M.; Ge, W. W.; Liang, G. L.; Wang, L.; Yang, Z. M.; Wang, Q. G.; Hsing, I. M.; Xu, B.* ????"Bisphosphonate-containing supramolecular hydrogels for topical decorporation of uranium-contaminated wounds in mice" Intl. J. Radn. Biol., 2008, 84, 353-362.
1. Chen, L., Wang, L., Yang, Z. M., Shen, J., Lin, S. C. "Synthetic Studies on Blood Compatible Biomaterials 13: A Novel Segmented Polyurethane Containing Phosphorylcholine Structure: Synthesis, Characterization and Blood Compatibility Evaluation" Chinese J. Polym. Sci. 2003, 45-50.

Preprints and Proceedings

  • Yang, Z. M.; Xu, B.* "Enzymatic formation of supramolecular polymeric nanofibers and subsequent hydrogelation" Poly. Mater. Sci. Eng. 2006, 94, 293-294
  • Wang, L.; Yang, Z. M.; Gu, H. W.; Lai, L. M.; Tang, B. Z.; Xu, B.* "Interaction between vancomycin and the helical polymer bearing D-alanyl-D-alanine pendants" Poly. Prep. 2005, 46, 149-150.

Patents

  • Xu, B.; Yang, Z. M.; Liang, G. L.; Wang, Q. G. "Multifunctional Supramolecular Hydrogels as Biomaterials" U.S. Patent (pending).
  • Xu, B.; Yang, Z. M.; Xu, K. M. "Therapeutic Uses of Artificial Nanostructures Which Are Enzymatically Formed Intracellularly or Inside Tissues or Organs" U.S. Patent 60/878,053, Jan. 2007 (pending).
  • Xu, B.; Yang, Z. M.; Xu, K. M. "Multifunctional supramolecular hydrogels as biomaterials" PCT/US2005/035, 112, 27 Sep. 2005.
  • Wang, L.; Yang, Z. M.; Yuan, J.; Chen, L. "Synthesis and application of phosphorycholine containing hydroxyl group" Chinese Patent Application No.02113066.3.