Tips: Serial number is the link of article!
2021
134. Yuhan Wang, Xinxin Li,Debin Zheng,Yumiao Chen,Zhenghao Zhang,Zhimou Yang*.Selective Degradation of PD-L1 in Cancer Cells by Enzyme-instructed Self-assemblyAdv.Funct.Mater.,2021,2102505
 
133. Debin Zheng, Jingfei Liu, Limin Xie, Yuhan Wang, Yinghao Ding, Rong Peng, Min Cui, Ling Wang, Yongjie Zhang*, Chunqiu Zhang*, Zhimou Yang*. Enzyme-instructed and mitochondria-targeting peptide self-assembly to efficiently induce immunogenic cell deathActa Pharmaceutica Sinica B,2021,S2211-3835(21)00254-9
 
132. Yiming Zhang, Yinghao Ding, Xinxin Li, Debin Zheng, Jie Gao(*), Zhimou Yang(*). Supramolecular hydrogels of self-assembled zwitterionic-peptides, Chin Chem Lett, 2021,17:5
 
131. Zhenghao Zhang, Sifan Ai, Zhimou Yang(*), and Xingyi Li(*). Peptide-based supramolecular hydrogels for local drug delivery, Adv.Drug.Deliver.Rev, 2021,174(2021)482-503
 
130. Yaoxia Chen, Wenwen Zhang, Yinghao Ding, Chunhui Liang, Yang Shi, Zhi-Wen Hu, Ling Wang(*), and Zhimou Yang(*). Preorganization boosts the artificial esterase activity of a self-assembling peptide, Sci.China.Chem., 2021,64
129. Debin Zheng, Jingfei Liu, Yinghao Ding, Limin Xie, Yingying Zhang, Yaoxia Chen, Rong Peng, Miao Cai, Ling Wang, Huaimin Wang(*), Jie Gao(*), and Zhimou Yang(*), Tandem Molecular Self-assembly for Selective Lung Cancer Therapy with Two Orders of Magnitude Increase in Efficiency, Nanoscale, 2021,13,10891
 
128. Yaoxia Chen, Wenwen Zhang, Chunhui Liang , Debin Zheng , Yuhan Wang, Xiaoyan Li, Yang Shi, Fuqiang Wang(*), Wenhao Dong(*), and Zhimou Yang(*). Supramolecular nanofibers with superior anti-angiogenesis and antitumor properties by enzyme-instructed self-assembly (EISA), Chem. Engineer.J., 2021,425(2021)10523
127. Xinxin Li, Yuhan Wang, Yiming Zhang, Chunhui Liang, Zhenghao Zhang, Yaoxia Chen,Zhiwen Hu,* and Zhimou Yang.* A Supramolecular “Trident” for Cancer Immunotherapy. Adv.Funct.Mater. 2021, 2100729
126. Yuanzhi Zhong, Jie Zhan,* Guanghui Xu, Yumiao Chen, Qin Qin, XuLiao ,Shaodan Ma,Zhimou Yang,* and Yanbin Cai.* Enzyme-Instructed Self-Assembly Enabled Monomer–Excimer Transition to Construct Higher Ordered Luminescent Supramolecular Assembly for Activity-based Bioimaging. Angew.Chem.Int.Ed.VIP. 2021, 60,8 121 –8 129
2020
125. Yuna Shang, Hui Liu, Rong Peng, Chunhua Ren, Xin Luo, Chuanrui Ma, Yang Gao, Zhongyan Wang*, Jie Gao*, Jianfeng Liu*, Zhimou Yang*. PDGF-mimicking Supramolecular Nanofibers for Ionizing Radiation-induced Injury Repair. Chemical Engineer Journal (2020), doi: 10.1016/j.cej.2020.128309
124. Yuna Shang1#, Chuanrui Ma2#, Jing Zhang2, Zhongyan Wang1,4, Chunhua Ren4, Xin Luo1, Rong Peng1, Jingfei Liu1, Jingyuan Mao2, Yang Shi1 and Guanwei Fan2,3. Bifunctional supramolecular nanofiber inhibits atherosclerosis by enhancing plaque stability and anti-inflammation in apoE-/- mice. Theranostics. 2020; 10(22): 10231-10244. doi: 10.7150/thno.48410
123. Chuyue Zhang#, Yuna Shang#, Xiaoniao Chen, Adam C. Midgley, Zhongyan Wang, Dashuai Zhu, Jie WuJie Wu Pu Chen, Lingling Wu, Xu Wang, Kaiyue Zhang, Hongfeng Wang, Deling Kong, Zhimou Yang*, Zongjin Li*, and Xiangmei Chen*. Supramolecular Nanofibers Containing Arginine-Glycine-Aspartate (RGD) Peptides Boost Therapeutic Efficacy of Extracellular Vesicles in Kidney Repair. ACS Nano. DOI: 10.1021/acsnano.0c05681.
122. Yuna Shang,# Mingjie Kuang,# Zhongyan Wang, Ying Huang, Lulu Liu, Xige Zhao, Rui Zhang, Yanhong Zhao, Rong Peng, Shenghuan Sun, Qiang Yang,* and Zhimou Yang*
An Ultrashort Peptide-Based Supramolecular Hydrogel Mimicking IGF-1 to Alleviate Glucocorticoid-Induced Sarcopenia. ACS Applied Material & Interfaces.2020,accepted. DOI: 10.1021/acsami.0c09973
121. Tengyan Xu, Chunhui Liang, Debin Zheng, Xiaorong Yan, Yaoxia Chen, Yumiao Chen, Xinxin Li, Yang Shi,* Ling Wang,* Zhimou Yang.* Nuclear delivery of dual anticancer drug-based nanomedicine constructed by cisplatinum-induced peptide self-assembly. Nanoscale. 2020, Accepted. DOI: 10.1039/D0NR00143K.?
120. Hongfeng Wang,# Yuna Shang,# Xiaoniao Chen, Zhongyan Wang, Dashuai Zhu, Yue Liu, Chuyue Zhang, Pu Chen, Jie Wu, Lingling Wu, Deling Kong, Zhimou Yang*, Zongjin Li, Xiangmei Chen*. Delivery of MSCs with a Hybrid β-Sheet Peptide Hydrogel Consisting IGF-1C Domain and D-Form Peptide for Acute Kidney Injury Therapy. International Journal of Nanomedicine. Volume 2020:15 Pages 4311—4324. DOI: 10.2147/IJN.S254635.

119. Chunhui Liang#, Zhongyan Wang#, Tengyan Xu, Yaoxia Chen, Debin Zheng, Lushuai Zhang, Wenwen Zhang, Zhimou Yang, Yang Shi,* and Jie Gao*. Preorganization Increases the Self-Assembling Ability and Antitumor Efficacy of Peptide Nanomedicine. ACS Applied Material & Interfaces. 2020, 12, 20, 22492–22498.DOI:10.1021/acsami.0c02572
2019
118. Xinxin Li, Youzhi Wang, Siwan Wang, Chunhui Liang, Guojuan Pu, Yaoxia Chen, Ling Wang, huae Xu*, Yang Shi* and Zhimou Yang*. A strong CD8+ T cell-stimulating supramolecular hydrogel. Nanoscale. 2020, 12, 2111-2117. doi: 10.1039/C9NR08916K.  
117. Zhengfeng Gao#, Heqi Gao#, Debin Zheng, Tengyan Xu, Yaoxia Chen, Chunhui Liang, Ling Wang*, Dan Ding* and Zhimou Yang*.β-galactosidase responsive AIE fluorogene for identification and removal of senescent cancer cells. Science China Chemsitry.Volume 63, Issue 3: 398-403(2020) DOI: 10.1007/s11426-019-9659-2.
116. Chunhui Liang, Xiaorong Yan, Renshu Zhang, Tengyan Xu, Debing Zheng, Zhaoqi Tan, Yaoxia Chen, Zhengfeng Gao, Ling Wang, Xingyi Li*, Zhimou Yang*. Enhanced cellular uptake and nuclear accumulation of drug-peptide nanomedicines prepared by enzyme-instructed self-assembly. Journal of Contorlled Release. Volume 317, 2020,page 107-117. DOI:10.1016/j.jconrel.2019.11.028.
115. Debin Zheng, Yumiao Chen, Sifan Ai, Renshu Zhang, Zhengfeng Gao, Chunhui Liang, Li Cao, Yaoxia Chen, Zhangyong Hong, Yang Shi, Ling Wang, Xingyi Li*, and Zhimou Yang* . Tandem Molecular Self-Assembly Selectively Inhibits Lung Cancer Cells by Inducing Endoplasmic Reticulum Stress. Research.2019. DOI: 10.34133/2019/4803624.

114. Youzhi Wang,# Xinxin Li,# Yiming Zhang, Ling Wang* and Zhimou Yang*. A supramolecular hydrogel to boost the production of antibodies for phosphorylated proteins. Chem. Commun.2019,55,12388-12391. DOI: 10.1039/c9cc05633e.


113. Yuhan Wang, Jie Zhan, Yumiao Chen, Sifan Ai, Liantao Li, Ling Wang, Yang Shi,* Junnian Zheng*, and Zhimou Yang*. Selective pericellular hydrogelation by the overexpression of an enzyme and a membrane receptor. Nanoscale.2019,11,13714-13719. DOI: 10.1039/c9nr04262h.

112. Tengyan Xu,# Yanbin Cai,# Xinglong Zhong, Le Zhang, Debing Zheng, Zhengfeng Gao, Xianmei Pan, Fuqiang Wang,* Minsheng Chen* and Zhimou Yang*.β-Galactosidase instructed supramolecular hydrogelation for selective identification and removal of senescent cells. Chem. Commun., 2019, 55, 7175.

111. Yan Xu, Youzhi Wang, Quanli Yang, Zhijia Liu, Zhiqiang Xiao, Zhicheng Le, Zhimou Yang* and Chengbiao Yang*. A versatile supramolecular nanoadjuvant that activates NF-κB for cancer immunotherapy. Theranostics,2019; 9(11): 3388-3397.DOI: 10.7150/thno.34031

110.Yuna Shang,Yue Liao,Zhongju Ye,Zhongyan Wang,Lehui Xiao,Jie Gao*, Qigang Wang* and Zhimou Yang*. Supramolecular protein glue to boost enzyme activity. SCIENCE CHINA Materials.Volume 62,Issue 9: 1341-1349(2019) DOI: 10.1007/s40843-019-9425-6
109. Yuna Shang,Zhongyan Wang,Renshu Zhang,Xinxin Li,Shuhao Zhang, Jie Gao,Xingyi Li* and Zhimou Yang*. A novel thermogel system of self-assembling peptides manipulated by enzymatic dephosphorylation. Chem. Commun., 2019, 55, 5123. DOI: 10.1039/c9cc00401g

108.Jie Gao, Jie Zhan, and Zhimou Yang*.Enzyme-Instructed Self-Assembly (EISA) and Hydrogelation of Peptides.Adv.Mater. 2019,Volum32,Issue3. DOI: 10.1002/adma.201805798

 

107.Yuna Shang,(#) Dengke Zhi,(#) Guowei Feng, Zhongyan Wang, Duo Mao, Shuang Guo, Ruihua Liu, Lulu Liu, Shuhao Zhang, Shenghuan Sun, Kai Wang,* Deling Kong, Jie Gao* and Zhimou Yang*.Supramolecular Nanofibers with Superior Bioactivity to IGF-1. Nano Letters. 2019, 19, 3, 1560–1569, DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b04406

2018
106.Debin Zheng,Zhengfeng Gao,Tengyan Xu,Chunhui Liang,Yang Shi*,
Ling Wang* and Zhimou Yang*. Responsive peptide-based supramolecular hydrogels constructed by self-immolative chemistry. Nanoscale 2018, 10, 21459-21465.
105.Yaoxia Chen(#), Xinjing Li(#), Jing Bai, Fang Shi, Tengyan Xu, Qingqiu Gong(*), Zhimou Yang(*) A Supramolecular Hydrogel for Spatial Release of Auxin to Promote Plant Root Growth, Chem. Commun., 2018, 54, 11721-11724.
104.Chunhui Liang, Lushuai Zhang, Wene Zhao, Linlin Xu, Yaoxia Chen, Jiafu Long, Fuqiang Wang(*), Ling Wang(*), Zhimou Yang(*) Supramolecular Nanofibers of Drug-Peptide Amphiphile and Affibody Abolish HER2+ Tumor Growth. Adv. Healthcare Mater., 2018, 7(22): 1800899.
103.Yiming Zhang(#), Yuchen Pan(#), Youzhi Wang, Dongsheng Guo(*), Jie Gao(*), Zhimou Yang. Fast Naked-eye Detection of Zinc Ion by Molecular Assembly-assisted Polymerization of Diacetylene, Nanoscale, 2018, 10(39): 18829-18834.
102.Hekai Li(#), Jie Gao(#), Yuna Shang, Yongquan Hua, Min Ye, Zhimou Yang(*), Caiwen Ou(*), Minsheng Chen(*), Folic Acid Derived Hydrogel Enhances the Survival and Promotes Therapeutic Efficacy of iPS Cells for Acute Myocardial Infarction, ACS Appl. Mater. Interf., 2018, 10(29): 24459-24468.
101.Huae Xu, Tingting Wang, Chengbiao Yang, Xiaolin Li,* Guan Liu, Zhimou Yang,Pankaj Kumar Singh, Sunil Krishnan,* and Dan Ding* "Supramolecular Nanofibers of Curcumin for Highly Amplified Radiosensitization of Colorectal Cancers to Ionizing Radiation." Advanced Functional Materials 28.14 (2018): 1707140.

100.Chunhua Ren, Yang Gao, Jinjian Liu, Yumin Zhang, Guojuan Pu, Lijun Yang,Fan Huang, Cuihong Yang, Zhimou Yang*, and Jianfeng Liu*. "Anticancer Supramolecular Hydrogel of D/L-Peptide with Enhanced Stability and Bioactivity." Journal of biomedical nanotechnology 14.6 (2018): 1125-1134.

 
99.Wang Youzhi, Zhang Yiming, Li Xinxin,Li Can,Yang Zhimou* and Wang Ling*. An aldehyde‐terminal peptide‐based supramolecular hydrogel for controlled delivery of amine drugs[J]. Chemistry–An Asian Journal, 2018.13, 3460-3463.
98.Pu Guojuan,Chen Yaoxia,Wang Youzhi,Li Can and Shi Yang*. "Ultrastable Supramolecular Hydrogel of Hydrophobic Peptides Prepared by a Hydrolysis Process." Journal of Biomedical Nanotechnology 14.2 (2018): 389-395.
97.Zhongyan Wang#, Chunhui Liang#, Yuna Shang, Shuangshuang He, Ling Wang and Zhimou Yang*. Narrowing the diversification of supramolecular assemblies by preorganization[J]. Chemical Communications, 2018, 54(22): 2751-2754.
96.Jie Zhan, Yanbin Cai, Shuangshuang He, Ling Wang, and Zhimou Yang*. Tandem Molecular Self‐Assembly in Liver Cancer Cells[J]. Angewandte Chemie International Edition, 2018, 57(7): 1813-1816.
95.Xiaoli Zhang, Youzhi Wang, Yongquan Hua, Jinyou Duan, Minsheng Chen, Ling Wang and Zhimou Yang*. Kinetic control over supramolecular hydrogelation and anticancer properties of taxol[J]. Chemical Communications, 2018, 54(7): 755-758.
94.Wang Y, Gao J, Yang Z. Short Peptide-based Hydrogels: Mild Preparation Methods and Their Application as Vaccine Adjuvant[J]. ACTA POLYMERICA SINICA, 2018 (1): 9-20.


2017
93.Yonghui Liu, Youzhi Wang, Fan Yu, Zhenqing Zhang, Zhimou Yang,
Wenpeng Zhang,*Peng George Wanga and Wei Zhao *. Potentiating the immune response of MUC1-based antitumor vaccines using a peptide-based nanovector as a promising vaccine adjuvant[J]. Chemical Communications, 2017, 53(68): 9486-9489.
92.Chengbiao Yang,Fang Shi,Can Li,Youzhi Wang,Ling Wang*,and Zhimou Yang*. Single dose of protein vaccine with peptide nanofibers as adjuvants elicits long-lasting antibody titer[J]. ACS Biomaterials Science & Engineering,2017, 4(6): 2000-2006.

91.Chunhui Liang, Debing Zheng, Fang Shi, Tengyan Xu, Cuihong Yang, Jianfeng Liu, Ling Wang*, Zhimou Yang*. Enzyme assisted peptide folding, assembly and anti-cancer property, Nanoscale, 2017, 9: 11987–11993.

90.Zhongyan Wang, Chunhui Liang, Fang Shi, Tao He, Changyang Gong, Ling Wang, Zhimou Yang*.Cancer vaccines using supramolecular hydrogels of NSAID-modified peptides as adjuvants abolish tumorigenesis, Nanoscale 2017, 9, 14058-14064.
89.Jie Zhan, Yanbin Cai, Shenglu Ji, Shuangshuang He, Yi Cao*, Dan Ding, Ling Wang, and Zhimou Yang*. Spatiotemporal Control of Supramolecular Self-Assembly and Function[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2017, 9(11): 10012-10018.
88.Yanbin Cai,Haosheng Shen,Jie Zhan,Mingliang Lin,Liuhan Dai, Chunhua Ren,Yang Shi,Jianfeng Liu*,Jie Gao*, and Zhimou Yang*. Supramolecular “Trojan Horse” for Nuclear Delivery of Dual Anticancer Drugs[J]. Journal of the American Chemical Society, 2017, 139(8): 2876-2879.
87.Jie Zhan, Yanbin Cai, Shenglu Ji,Yuna Shang, Jie Gao* and
Zhimou Yang*. Supramolecular silk from a peptide hydrogel[J]. Materials Chemistry Frontiers,2017,1:911-915.
86. Yongquan Hua, Guojuan Pu, CaiwenOu, Xiaoli Zhang, LingWang, Jiangtao Sun*, Zhimou Yang* and Minsheng Chen* . Gd (III)-induced Supramolecular Hydrogelation with Enhanced Magnetic Resonance Performance for Enzyme Detection[J]. Scientific Reports, 2017, 7: 40172.
 
85.Huaimin Wang, Zhaoqianqi Feng, Youzhi Wang, Rong Zhou, Zhimou Yang* and Bing Xu*. Integrating Enzymatic Self-Assembly and Mitochondria Targeting for Selectively Killing Cancer Cells without Acquired Drug Resistance[J]. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 16046-16055.
84.Jie Li, Junfeng Shi, Jamie E. Medina, Jie Zhou, Xuewen Du, Huaimin Wang, Cuihong Yang, Jianfeng Liu, Zhimou Yang, Daniela M. Dinulescu* and Bing Xu*. Selectively Inducing Cancer Cell Death by Intracellular Enzyme‐Instructed Self‐Assembly (EISA) of Dipeptide Derivatives[J]. Adv. Healthc. Mater. 2017, 6, 9.
 
83.Xuewen Du , Jie Zhou , Huainin Wang , Junfeng Shi , Yi Kuang , Wu Zeng, Zhimou Yang and Bing Xu*. In situ generated D-peptidic nanofibrils as multifaceted apoptotic inducers to target cancer cells[J]. Cell death & disease, 2017, 8(2): e2614.
 
82.Zichao Luo,# Qinjie Wu,# Chengbiao Yang,# Huaimin Wang, Tao He, Youzhi Wang, Zhongyan Wang, Hao Chen, Xingyi Li,* Changyang Gong* & Zhimou Yang* A powerful CD8+ T-cell stimulating D-tetra-peptide hydrogel as a very promising vaccine adjuvant, Adv Mater 2017, 29: 1601776.
2016
81.Tengyan Xu, Chunhui Liang, Shenglu Ji, Dan Ding, Deling Kong, Ling Wang*, Zhimou Yang*, Surface-induced hydrogelation for fluorescence and naked-eye detections of enzyme activity in blood, Anal. Chem., 2016, 88 (14): 7318–7323.
80.Xinrui Ren, Chengbiao Yang, Can Li, Jie Gao, Yang Shi*, Zhimou Yang*, Controlling the Width of Nanosheets by Peptide Length in Peptoid-peptide Biohybrid Hydrogels, RSC Adv., 2016, 6(71): 67025-67027.
79.Chengbiao Yang, Xinrui Ren, Dan Ding, Ling Wang*, Zhimou Yang*, Enzymatic Induction of Supramolecular Order and Bioactivity, Nanoscale, 2016, 8: 10768-10773.
78. Xiaoli Zhang, Can Li, Youzhi Wang, Caiwen Ou, Shenglu Ji, Minsheng Chen*, Zhimou Yang*, Supramolecular Nanofibers of Self-assembling Peptides and DDP to Inhibit Cancer Cell Growth, RSC Adv., 2016, 6: 56903-56906
77.Aitian Han, Huaimin Wang, Ryan T. K. Kwok, Shenglu Ji, Jun Li, Deling Kong, Ben Zhong Tang, Bin Liu*, Zhimou Yang* and Dan Ding*. Peptide-Induced AIEgen Self-Assembly: A New Strategy to Realize Highly Sensitive Fluorescent Light-Up Probes[J]. Analytical chemistry, 2016, 88(7): 3872-3878.
76.Anqing Huang,Caiwen Ou,Yanbin Cai,Zhongyan Wang,Hekai Li,
Zhimou Yang* and Minsheng Chen*. In situ enzymatic formation of supramolecular nanofibers for efficiently killing cancer cells[J]. RSC Advances, 2016, 6(39): 32519-32522.
75.Huaimin Wang , Zichao Luo , Youzhi Wang , Tao He , Chengbiao Yang , Chunhua Ren ,Linsha Ma , Changyang Gong*, Xingyi Li*, and Zhimou Yang *. (2016). "Enzyme-Catalyzed Formation of Supramolecular Hydrogels as Promising Vaccine Adjuvants." Advanced Functional Materials 26(11): 1822-1829.
74.Ye Liu, Huaimin Wang, Dan Li, Yue Tian, Wenwen Liu, Lingmin Zhang, Wenshu Zheng, Yanling Hao, Jiandong Liu, Zhimou Yang, Yiming Shao* and Xingyu Jiang* . In-situ formation of peptidic nanofibers can fundamentally optimize the quality of immune responses against HIV vaccine.Nanoscale Horiz, 2016;1(2):135-143.
2015
73.Jingyu Wang,Jing Zheng,Yanbin Cai,Jinxin Zheng,Jie Gao*,Qingqiu Gong* and Zhimou Yang*. Imaging cellular distribution of fluorescent supramolecular nanofibers[J]. Sci. China-Chem. 2016, 59, 719-723.
 
72.Yanbin Cai, Jie Zhan, Haosheng Shen, Duo Mao, Shenglu Ji,
Ruihua Liu, Bing Yang, Deling Kong, Ling Wang*, and Zhimou Yang*. Optimized Ratiometric Fluorescent Probes by Peptide Self-assembly[J]. Analytical chemistry, 2015, 88(1): 740-745.
71.Huaimin Wang, Duo Mao, Youzhi Wang, Kai Wang, Xiaoyong Yi,
Deling Kong, Zhimou Yang, Qian Liu and Dan Ding. Biocompatible fluorescent supramolecular nanofibrous hydrogel for long-term cell tracking and tumor imaging applications[J]. Scientific Reports 5 (2015): 16680.
70. Xiaoli Zhang,Chunming Dong,Weiyun Huang,Huaimin Wang,Ling Wang,Dan Ding,Hao Zhou,Jiafu Long,Tingliang Wang* and Zhimou Yang*. Rational design of a photo-responsive UVR8-derived protein and a self-assembling peptide–protein conjugate for responsive hydrogel formation[J]. Nanoscale, 2015, 7(40): 16666-16670.
69.Jie Li, Yi Kuang, Junfeng Shi, Jie Zhou, Jamie E. Medina, Rong Zhou, Dan Yuan,Cuihong Yang, Huaimin Wang, Zhimou Yang, Jianfeng Liu, Daniela M. Dinulescu,* and Bing Xu* “Enzyme-Instructed Intracellular Molecular Self-Assembly to Boost Activity of Cisplatin against Drug-Resistant Ovarian Cancer Cells” Angew. Chem. Intl. Ed., 2015, 127(45): 13505-13509.
68.Yang Shi, Zhongyan Wang, Xiaoli Zhang, Tengyan Xu, Shenglu Ji, Dan Ding, Zhimou Yang* and Ling Wang*. Multi-Responsive Supramolecular Hydrogels for Drug Delivery[J]. Chemical Communications, 2015, 51(83): 15265-15267.
67.Huaimin Wang#,Youzhi Wang#,Xiaoli Zhang,Yawen Hu,Xiaoyong Yi,Linsha Ma,Hao Zhou,Jiafu Long,Qian Liu*and Zhimou Yang*. Supramolecular Nanofibers of Self-assembling Peptides and Proteins for Protein Delivery[J]. Chemical Communications, 2015, 51(75): 14239-14242..
66. Cuihong Yang,Liping Chu,Yumin Zhang,Yang Shi,Jinjian Liu,Qiang Liu,Saijun Fan,Zhimou Yang,Dan Ding*,Deling Kong* and Jianfeng Liu*. Dynamic Biostability, Biodistribution, and Toxicity of l/d-Peptide-Based Supramolecular Nanofibers[J]. ACS applied materials & interfaces, 2015, 7(4): 2735-2744.
65. Guoqin Chen,Yongquan Hua,Caiwen Ou,Xiaoli Zhang,Duo Mao,Zhimou Yang,Dan Ding* and Minsheng Chen*. Nanostructure formation-induced fluorescence turn-on for selectively detecting protein thiols in solutions, bacteria and live cells[J]. Chemical Communications, 2015, 51(53): 10758-10761.
64.Chunhua Ren, Huaimin Wang, Duo Mao, Xiaoli Zhang, Qianqi Fengzhao, Yang Shi, Dan Ding, Deling Kong, Ling Wang and Zhimou Yang*. When Molecular Probes Meet Self-Assembly: An Enhanced Quenching Effec. Angew. Chem. Int. Ed. , 2015, 54(16): 4823-4827
2014

63. Yang Shi, Hao Zhou, Xiaoli Zhang, Jingyu Wang, Jiafu Long, Zhimou Yang* & Dan Ding*. Self-assembling choline mimicks with enhanced binding affinities to C-LytA protein[J]. Scientific reports, 2013, 4: 6621-6621..

 
62. Yang Shi, Jingyu Wang, Huaimin Wang, Yanhui Hu, Xuemei Chen, Zhimou Yang*. Glutathione-Triggered Formation of a Fmoc-Protected Short Peptide-Based Supramolecular Hydrogel.PLoS ONE, 2013, 9(9): e106968-e106968.
 
61. Jianwu Zhang, Caiwen Ou, Yang Shi, Ling Wang, Minsheng Chen* and Zhimou Yang*. Visualized detection of melamine in milk by supramolecular hydrogelations. Chem. Commun., 2014,50, 12873-12876
60. Chunhua Ren, Chao Xu, Dongxia Li, He Ren, Jihui Hao* and Zhimou Yang*. Gemcitabine induced supramolecular hydrogelations of aldehyde-containing short peptides. RSC Adv., 2014,4, 34729-34732
59. Chunhua Ren, Jianwu Zhang, Minsheng Chen and Zhimou Yang*. Self-assembling small molecules for the detection of important analytes. Chem. Soc. Rev., 2014,43, 7257-7266

58. Huaimin Wang , Youzhi Wang , Aitian Han , Yanbin Cai , Nannan Xiao , Ling Wang , Dan Ding , and Zhimou Yang*. Cellular Membrane Enrichment of Self-assembling D-Peptides for Cell Surface Engineering. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2014,6(12), pp 9815–9821

 

57. Chengbiao Yang, Zhongyan Wang, Caiwen Ou, Dongxia Li, Minsheng Chen, Ling Wang and Zhimou Yang*. The first supramolecular hydrogelator of curcumin. Chem. Commun., 2014,50, 9413-9415
56. Zhang, X. L.; Zhou, H.; Xie, Y.; Ren, C. H.; Ding, D.*; Long, J. F.*; Yang, Z. M.* “Rational Design of Multifunctional Hetero Hexameric Proteins for Hydrogel Formation and Controlled Delivery of Bioactive Molecules” Adv. Healthcare Mater., 2014, 3 (11), 1804-1811
55. Yue Tian,#, Huaimin Wang#, Ye Liu§, Lina Mao, Wenwen Chen, Zhening Zhu, Wenwen Liu, Wenfu Zheng, Yuyun Zhao, Deling Kong, Zhimou Yang*,, Wei Zhang, Yiming Shao*,§, and Xingyu Jiang*, A peptide-based nanofibrous hydrogel as a promising DNA nanovector for optimizing the efficacy of HIV vaccine. Nano Lett., 2014, 14 (3), pp 1439–1445
54. Chunhua Ren, Huaimin Wang, Xiaoli Zhang, Dan Ding, Ling Wang, Zhimou Yang*. Interfacial Self-assembly Leads to Formation of Fluorescent Nanoparticles for Simultaneous Bacterial Detection and Inhibition. Chem. Commun., 2014,50, 3473-3475 .
53.Yanbin Cai, Yang Shi, Huaimin Wang, Jingyu Wang, Dan Ding, Ling Wang *, and Zhimou Yang *. Environment-Sensitive Fluorescent Supramolecular Nanofibers for Imaging Applications. Anal. Chem., 2014, 86 (4), pp 2193–2199.
52. Huaimin Wang,# Jie Liu,# Aitian Han, Nannan Xiao, Zhaosheng Xue, Gang Wang Jiafu Long, Deling Kong, Bin Liu,* Zhimou Yang,* and Dan Ding*., Self-Assembly-Induced Far-Red/Near-Infrared Fluorescence Light-up for Detecting and Visualizing Specific Protein-Peptide Interactions., ACS Nano, 2014, 8 (2), pp 1475–1484.
51. Caiwen Ou,~ Jianwu Zhang,~ Yang Shi, Zhongyan Wang, Ling Wang, Zhimou Yang* and Minsheng Chen*. D-amino acid doping peptide hydrogel for the production of a cell colony. RSC Adv., 2014,4, 9229-9232.
50.Jie Gao, Yang Shi, Youzhi Wang, Yanbing Cai, Jie Shen,* Deling Kong and Zhimou Yang*, Enzyme-Controllable F-NMR Turn On through Disassembly of Peptidebased Nanospheres for Enzyme Detection, Org. Biomol. Chem., 2014, 12, 1383-1386
2013
49. Nadeem Javid, Sangita Roy, Mischa Zelzer, Zhimou Yang, Jan Sefcik *§, and Rein V. Ulijn *, Cooperative Self-Assembly of Peptide Gelators and Proteins, Biomacromolecules, 2013, 14(12), pp 4368–4376
48. Chengbiao Yang, #, Meijie Bian, #, and Zhimou Yang*,Polymer additive boosts anti-cancer efficacy of supramolecular nanofibers of taxol. Biomater. Sci., 2014,2, 651-654
47.Jianwu Zhang, Jie Gao, Minsheng Chen,* and Zhimou Yang.* Using Phosphatases to Generate Self-Assembled Nanostructures and Their Applications. Antioxidants & Redox Signaling. May 10, 2014, 20(14): 2179-2190.
 
46. Gao,J.,~ Zheng,W.T.,~ Zhang,J.M.,Guan, D., Yang,Z.M.,* Kong,D.L, Zhao,Q.* Enzyme-Controllable Delivery of Nitric Oxide from a Molecular Hydrogel. Chem. Commun., 2013,49, 9173-9175.
45. Yang,C.B.; Li,D.X.; Fengzhao, Q.Q.; Wang,L.Y.;* Yang,Z.M.*.Disulfide bond reduction-triggered molecular hydrogels of Folic acid- Taxol conjugates. Org. Biomol. Chem. 2013,11, 6946-6951.(highlighted by Chemistry World)
44. Wei,J.;# Wang, H.M.;# Zhu,M.F.; Ding,D.;Li,D.X; Yin,Z.N; Wang,L.Y*; Yang, Z.M*. Janus Nanogel of PEGylated Taxol and PLGA-PEG-PLGA Copolymer for Cancer Therapy. Nanoscale, 2013, 2013,5, 9902-9907.
43.Du,X.;# Wu,Z.D;# Long,J.F;* Wang,L.* Growth stimulation of bacterium Delftia by a peptide hydrogel. RSC Adv., 2013, 3, 18259-18262.
42. Wang,J.Y.; Miao,X.M.; Fengzhao,Q.Q,; Ren,C.H.; Yang,Z.M.* and Ling Wang*. Using a mild hydrogelation process to confer stable hybrid hydrogels for enzyme immobilization. RSC Adv., 2013, 3 (37), 16739 - 16746
41.Wang,H.M.; Han,A.T.; Cai,Y.B.; Xie,Y.; Zhou,H.* Long,J.F.;* and Yang,Z.M.*. Multifunctional biohybrid hydrogels for cell culture and controlled drug release. Chem. Commun., 2013, 49(67), 7448-7450.
40. Li,J.Y.; Gao,Y.; Kuang,Y.; Shi,J.F.; Du,X.W.; Zhou,J.; Wang,H.M.; Yang,Z. M.; Xu,B. “Dephosphorylation of D-Peptide Derivatives to Form Biofunctional, Supramolecular Nanofibers/Hydrogels and Their Potential Applications for Intracellular Imaging and Intratumoral Chemotherapy” J. Am. Chem. Soc., 2013, 135, 9907-9914.
39. Miao,X.M.; Cao,W.; Zheng,W.T.; Wang,J.Y.; Zhang,X.L.; Gao,J.; Yang,C.B.; Kong,D.L.;* Xu,H.P.* Wang,L.; Yang,Z.M.* Switchable Catalytic Activity: Selenium-Containing Peptides with Redox-Controllable Self-Assembly Properties. Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 125(30), 7935-7939.
38. Cao, W.; Zhang, X.; Miao,X.; Yang, Z.*; Xu, H.*: Gamma-ray Responsive Supramolecular Hydrogel Based on Diselenide-containing Polymer and Peptide. Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 125(24), 6353-6357.
37. Yang, C.B.; Wang, H.M.; Li,D.X.; Wang,L.* Molecular Hydrogels with Esterase-like Activity. Chin. J. Chem. Volume 31, Issue 4, pages 494–500, April, 2013
36. Lv,L.N.; Liu,H.X.; Chen,X.M.; Yang,Z.M.*. Glutathione-triggered formation of molecular hydrogels for 3D cell culture. Colloid. Surface B, 2013, 108, 352-357
35. Ou,C.W.; Zhang,J.W.; Zhang,X.L.; Yang,Z.M.; Chen,M.S.* Phenothiazine as an aromatic capping group to construct a short peptide-based 'super gelator'. Chem. Commun., 2013,49, 1853-1855
34. Zheng,W.T;~ Gao,J.;~ Song,L.J.; Chen,C.Y.; Guan,D.; Wang,Z.H.; Li,Z.B.*; Kong,D.L;* Yang,Z.M.;* Surface-Induced Hydrogelation Inhibits Platelet Aggregation. J. Am. Chem. Soc., 2013, 135 (1), pp 266–271.
33. Wang,H.M.; Shi,Y.; Wang,L.; Yang,Z.M.* Recombinant proteins as cross-linkers for hydrogelations. Chem. Soc. Rev., 2013,42, 891-901.
1
   
2012
32. Wang,H.M.; Yang,Z.M.;* D.J. Adams *. Controlling peptide based hydrogelation. Mater. Today, 2012, 15(11), 500-507.
 
31.Wang,H.M.; Yang,Z.M.;* Short-peptide-based molecular hydrogels: novel gelation strategies and applications for tissue engineering and drug delivery.Nanoscale, 2012,4, 5259-5267.

30. Yang, Z. M.; Kuang Y.; Li, X. M.; Zhou, N.; Zhang, Y.; Xu, B. “Supramolecular hydrogel of kanamycin selectively sequesters 16S rRNA” Chem. Commun. 2012, 48, 9257-9259.
29. Wang,H.M.; Lv,L.N.; Xu,G.Y.; Yang,C.B.; Sun,G.T.;*Yang,Z.M.* Molecular hydrogelators consist of Taxol and short peptides/amino acids.J. Mater. Chem., 2012,22, 16933-16938.

28. Li, D. X.; Liu, J. J.; Chu, L. P.; Liu, J. F.;* and Yang, Z. M.* "A Novel Mixed-component Molecular Hydrogel System with Excellent Stabilities"Chem. Commun., 2012,48, 6175-6177

27. Wang, H. M.~ Wei, J.~ Yang, C. B. Zhao, H. Y. Li, D. X. Yin, Z. N. and Yang, Z. M.* "The Inhibition of Tumor Growth and Metastasis by Self-assembled Nanofibers of Taxol" Biomaterials, 2012, 33(24), 5848-5853.
1
26. Wu, Z. D.; Tan, M.; Chen, X. M.; Yang, Z. M.;* and Wang, L.* "Molecular Hydrogelators of Peptoid-peptide Conjugates with Superior Stability against Enzyme Digestion" Nanoscale, 2012, 4, 3644-3646.
25. Q. Liu, C. Ou, C. Ren, L. Wang, Z. Yang* and M. Chen*. A releasable disulfide carbonate linker for molecular hydrogelationsw. New J. Chem. 2012, 36, 1556-1559.
24. Li, D. X.; Wang, H. M.; Kong, D. L.; and Yang, Z. M.* "BSA-stabilized Molecular Hydrogels of A Hydrophobic Compound" Nanoscale, 2012, 4, 3047-3049.
23. Zheng, W. T.; Wang, Z. H.; Song, L. J.; Zhao, Q.*; Zhang, J.; Li, D.; Wang, S. F.; Han, J. H.; Zheng, X. L.; Yang, Z. M.; and Kong, D. L.* "Endothelialization and patency of RGD-functionalized vascular grafts in a rabbit carotid artery model" Biomaterials, 2012, 33(10), 2880-2891.
 
22. Zhang, X. L.; Chu, X. L.; Wang, L.; Wang, H. M.; Liang, G. L.; Zhang, J. X.; Long, J. F.*; and Yang, Z. M.* "Rational Design of A Tetrameric Protein to Enhance Interactions Between Self-assembled Fibers Gives Molecular Hydrogels" Angew. Chem. Int. Ed., 2012, 51(18), 4388-4392.
21. Wang, H. M.; and Yang, Z. M.* "Molecular hydrogels of hydrophobic compounds: A novel self-delivery system for anti-cancer drugs" Soft Matter, 20128, 2344-2347. (invited ‘Highlight’)
20. Yang, C. H.; Li, D. X.; Liu, Z.; Hong, G.; Zhang, J.*; Kong, D. L.; and Yang, Z. M.* "Responsive small molecular hydrogels based on adamantane-peptides for cells culture" J. Phys. Chem. B, 2012, 116(1), 633-638.
19. Mao, L. N.; Wang, H. M.; Tan, M.; Ou, L. L.; Kong, D. L. and Yang, Z. M.* "Conjugation of Two Complementary Anti-Cancer Drugs Confers Molecular Hydrogels as A Co-delivery System",Chem. Commun., 2012, 48(3), 395-397.
18. G. Chen, C. Ren, L. Wang, B. Xu* and Z. Yang*,Orthogonal Enzymatic Reactions to Control Supramolecular Hydrogelations Chin. J. Chem., 2012, 30, 53-58.
17. Ou,C.W.; Wang,H.M.; Yang,Z.M.;* Chen,M.S.* "Precursor-involved and Conversion Rate-controlled Self-assembly of a 'Super Gelator' in Thixotropic Hydrogels for Drug Delivery ogonal Enzymatic Reactions to Control Supramolecular Hydrogelations" Chin. J. Chem., 2012, 30(8), 1781-1787.
2011
16. Ding, L.; Wang, S. F.; Wu, W. J.*; Hu, Y. H.; Yang, C. H.; Tan, M.; Kong, D. L.; Yang, Z. M.*; "A Supramolecular Hydrogel Inspired by Elastin" Chin. J. Chem., 2011, 29(10), 2182-2186.
15. Gao, J.; Zheng, W. T.; Kong, D. L.*; Yang, Z. M.*; "Dual Enzymes Regulate the Molecular Self-assembly of Tetra-peptide Derivatives" Soft Matter, 2011, 7(21), 10443-10448.
14. Wang, Z. H.; Wang, H. M.; Zheng, W. T.; Wang, S. F.; Zhao, Q.; Zhang, J.; Yang, Z. M.* ; Kong, D. L.* "Highly stable surface modification of PCL by molecular self-assembly of a gelator" Chem. Commun., 2011, 47 (31), 8901-8903.
13. Wang, W. J.; Wang, H. M.; Ren, C. H.; Wang, J. Y.; Tan, M.; Shen, J.; Yang, Z. M.; Wang, P. George;* Wang, L.* "A Saccharide-based supramolecular hydrogel for cell culture" Carbohyd. Res., 2011, 346, 1013-1017.
12. Liu, H. J.; Hu, Y. H.; Wang, H. M.; Wang, J. Y.; Wang, L.; Kong, D. L.; Chen, L. Y.*; Yang, Z. M.*; "A thixotropic molecular hydrogel selectively enhances Flk1 gene expression in differentiated murine embryonic cells" Soft Matter, 2011, 7, 5430-5436.
11. Wang, H. M.; Yang, C. H.; Wang, L.; Kong, D. L.; Zhang, Y. J.; Yang, Z. M.* " Self-assembled Nanospheres as a Novel Delivery System for Taxol: A Molecular Hydrogel with Nanosphere Morphology" Chem. Commun., 2011, 47 (15), 4439-4441.
10. Wang, H. M.; Yang, C. H.; Tan, M.; Wang, L.; Kong, D. L.; Yang, Z. M.* "A structure-gelation ability study in a short-peptide based 'super gelator' system" Soft Matter, 2011, 7 (8), 3897 - 3905.
9. Ren, C. H.; Song, Z. J.; Zheng, W. T.; Chen, X. M.; Wang, L.; Kong, D. L.; Yang, Z. M.* "Disulfide bond as a cleavable linker for molecular self-assembly and hydrogelation" Chem. Commun., 2011, 47(5), 1619-1621.
8. Wang, H. M.; Wang, Z.; Yi, X. Y.; Long, J. F.; Liu, J. F.; Yang, Z. M.* "Anti-degradation of a recombinant complex protein by incorporation in small molecular hydrogels" Chem. Commun., 2011, 47(3), 955-957.
2010
7. Wang, J. Y.; Wang, H. M.; Song, Z. J.; Kong, D. L.; Chen, X. M.; and Yang, Z. M.* "A Hybrid Hydrogel for Efficient Removal of Methyl Violet from Aqueous Solutions" Colloid. Surface. B, 2010, 80(2), 155-160.
6. Hu, Y. H.; Wang, H. M.; Wang, J. Y.; Kong, D. L.;* and Yang, Z. M.* "Supramolecular Hydrogels Mimicking Collagen for Tissue Engineering" Org. Biomol. Chem., 2010, 8, 3267-3271.
5. Wang, H. M.; Ren, C. H.; Song, Z. J.; Wang, L.; Chen, X. M.; Kong, D. L.; and Yang, Z. M.* "Enzyme-triggered Self-assembly of a Small Molecule: A Supramolecular Hydrogel with Leaf-like Structures and an Ultra-low Minimum Gelation Concentration" Nanotechnology, 2010,21,225606.

4. Wang, H. M.; Gao, J.; Wang, J. Y.; Wang, L., Kong, D. L.;* and Yang, Z. M.* "Enzyme-assisted formation of nanosphere as a potential carrier for hydrophobic compounds" Nanotechnology, 2010, 21, 155602.
3. Yang, Z. M.* Wang, L.; Gao, P.; Wang, J. Y.; and Xu, B.* "Phenyl groups in supramolecular nanofibers confer hydrogels with high elasticity and rapid recovery" J. Mater. Chem., 2010, 20, 2128-2132.

2009


2. Wang, J. Y.; Wang, Z. H.; Wang, L.;* Yang, Z. Y.; Kong, D. L.;* and Yang, Z. M.* "Incorporation of Supramolecular Hydrogels into Agarose Hydrogels Affords Novel Materials as Potential Drug Delivery Carriers" J. Mater. Chem., 2009, 19, 7892-7896.
1. Gao, J.; Wang, H. M.; Wang, L.;* Wang, J. Y.; Kong, D. L.;* and Yang, Z. M.* "Enzyme Promotes the Hydrogelation from a Hydrophobic Small Molecule" J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 11286-11287.Patent

5. 杨志谋、王玲、王怀民,中国专利“基于紫杉醇的小分子水凝胶及其制备方法”,申请号201210060291.4, 申请时间2012年3月9日。
4. 杨志谋、王玲、杨成彪、王怀民,中国专利“靶向性的叶酸-疏水抗癌药物水凝胶的制备方法”,申请号201110315030.8, 申请时间2011年10月18日。
3. 杨志谋、王玲、孔德领、王怀民、毛丽娜,中国专利“基于地塞米松与紫杉醇的双组分药物小分子水凝胶及其制备方法”,申请号201110250312.4, 申请时间2011年8月29日。
2. 杨志谋、王玲、孔德领、王怀民、杨翠红,中国专利“基于紫杉醇的小分子水凝胶—纳米球传输体系及其制备方法”,申请号201010576556.7, 申请时间 2010年12月7日。
1. 杨志谋、王玲、王怀民、王景玉,中国专利“用于生成稳定小分子水凝胶的多肽衍生物”,申请号2009102291861.7, 申请时间2009年12月15日。

Before joining NKU:
40. Yang, Z. M.; Liang, G. L.; Xu, B.* "Enzymatic Hydrogelation of Small Molecules: A New Way to Generate Biomaterials", Acc. Chem. Res.,2008, 41(2), 315-326.
39. Yang, Z. M.; Liang, G. L.; Guo, Z. F.; Guo, Z. H.; Xu, B.* "Intracellular Hydrogelation of Small Molecules Inhibits Bacterial Growth", Angew. Chem. Int. Ed., 2007, 46, 8216-8219.
38. Yang, Z. M.; Xu, K. M.; Guo, Z. F.; Guo, Z. H.; Xu, B.* "Intracellular Enzymatic Formation of Nanofibers Results in Hydrogelation and Cell Death", Adv. Mater.,2007, 19, 3152-3156.
37. Yang, Z. M., Xu, B.* "Using Enzyme to Command Molecular Hydrogelation" Adv. Mater.?2006, 18(22), 3043-3046.
36. Yang, Z. M.; Gu, H. W.; Fu, D. G.; Gao, P.; Lam, K. J. K.; Xu, B.* “Enzymatic Formation of Supramolecular Hydrogels" Adv. Mater. 2004, 16(16), 1440-1444.
35. Yang, Z. M.; Ho, P. L.; Liang, G. L.; Chow, K. H.; Wang, Q. G.; Cao, Y.; Guo, Z. H.; Xu, B.* "Using beta-Lactamase to Trigger Supramolecular Hydrogelation" J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 266-267.
34. Yang, Z. M.; Liang, G. L.; Wang, L. Xu, B.* "Using a Kinase/Phosphatase Switch to Regulate a Supramolecular Hydrogel and Forming the Supramolecular Hydrogel in vivo" J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 3038-3043.
33. Yang, Z. M.; Liang, G. L.; Ma, M. L.; Gao, Y.; Xu, B.* "In Vitro and In Vivo Enzymatic Formations of Supramolecular Hydrogels Based on a b-Amino Acid Dipeptidic Derivative", Small, 2007, 3(4), 558-562.
32. Yang, Z. M.; Liang, G. L.; Ma, M. L.; Abbah, A. S.; Lu, W. W.; Xu, B.* "D-glucosamine-based supramolecular hydrogels to improve wound healing" Chem. Commun., 2007, 843-845.
31. Yang, Z. M.; Liang, G. L.; Xu, B.* "Supramolecular Hydrogels Based on b-amino acid derivatives" Chem. Commun. 2006, 738-740.
30. Yang, Z. M.; Xu, K. M.; Wang, L.; Gu, H. W.; Wei, H.; Zhang, M. J.; Xu, B.* "Self-Assembly of Small Molecules Affords Multifunctional Supramolecular Hydrogels for Topically Treating Simulated Uranium Wounds" Chem. Commun. 2005, 4414-4416.
29. Yang, Z. M.; Xu, B.* "A Simple Visual Assay Based on Small Molecule Hydrogels for Detecting Inhibitors of Enzymes" Chem. Commun. 2004, 2424-2425. ?
28. Yang, Z. M.; Gu, H. W.; Zhang, Y.; Wang, L.; Xu, B.* "Small Molecule Hydrogels Based on a Class of Antiinflammatory Agents" Chem. Commun. 2004, 208-209. ?
27. Yang, Z. M.; Liang, G. L.; Ma, M. L.; Gao, Y.; Xu, B.* "Conjugates of naphthalene and dipeptides confer molecular hydrogelators with high efficiency of hydrogelation and superhelical nanofibers" J. Mater. Chem., 2007, 17(9), 850-854.
26. Yang, Z. M.; Xu, B.* "Biofunctional Supramolecular Hydrogels Based on the Self-assembly of Small Molecules" J. Mater. Chem.(Inside Cover), 2007, 17(23), 2385-2393.
25. Yang, Z. M.; Ma, M. L.; Xu, B.* "Using matrix metalloprotease-9 (MMP-9) to trigger supramolecular hydrogelation", Soft Matter, 2009, 5(13), 2546-2548.
24. Yang, Z. M.; Liang, G. L.; Xu, B.* "Enzymatic Control of the Self-assembly of Small Molecules: A New Way to Generate Supramolecular Hydrogels" SoftMatter, 2007, 3(5), 515-520.
23. Yang, Z. M.; Fonovi?, M.; Verhelst, S. H. L.; Blum, G.; Bogyo, M.* "Evaluation of a,b-unsaturated Ketone-based Probes for Papain-family Cysteine Proteases", Bioorg. Med. Chem. 2009, 17(3), 1071-1078.
22. Yang, Z. M.; Gu, H. W.; Du, J.; Gao, J. H.; Zhang, B.; Zhang, X. X.; Xu, B.* "Self-assembled Hybrid Nanofibers Confer a Magnetorheological Supramolecular Hydrogel" Tetrahedron ?2007, 63(31), 7349-7357.
21 .Yang, Z. M., Wang, L., Yuan, J., Shen, J., Lin, S. C.*. "Synthetic Studies on Nonthrombogenic Biomaterials 14: Synthesis and Characterization of Poly(ether-urethane) Bearing Zwitterionic Structure of Phosphorylcholine on Surface" J. Biomater. Sci. Polym. Edn. 2003, 14(7), 707-718.
20. Lee, J. T.;* Chen, D. Y.;* Yang, Z. M.;* Ramos, A. D.; Bogyo, M. "Design, syntheses, and evaluation of Taspase1 inhibitors", Bioorg. Med. Chem. Lett. 2009, 19(17), 5086-5090. (*equal contribution).
19. Wang, Q. G.; Yang, Z. M.; Zhang, X. Q.; Xiao, X. D.; Chang, C. K.*; Xu, B.* "A Supramolecular Hydrogel-Encapsulated Heme as an Artificial Enzyme to Mimics Peroxidase" Angew. Chem. Int. Ed., 2007, 46, 4285-4289.
18. Gu, H. W.; Yang, Z. M.; Gao, J. H.; Chang, C. K.; Xu, B.* "Heterodimers of Nanoparticles: Formation at a Liquid-Liquid Interface and Particle-Specific Surface Modification by Functional Molecules" J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 34-35 ?
17. Zhang, Y.; Yang, Z. M.; Yuan, F.; Gu, H. W.; Gao, P.; Xu, B.* "Molecular Recognition Remolds the Self-Assembly of Hydrogelators and Increases the Elasticity of the Hydrogel by 106-Fold" J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 15028-15029.
16. Wang, Q. G.; Yang, Z. M.; Ma, M. L.; Chang, C. K.;* Xu, B.* "High catalytic activities of artificial peroxidase based on supramolecular hydrogel containing heme models", Chem-A Eur. J., 2008, 14, 5073-5078.
15. Wang, Q. G.; Yang, Z. M.; Wang, L.; Ma, M. L.; Xu, B.* "Molecular Hydrogel-Immobilized Enzymes Exhibit Superactivity and High Stability in Organic Solvents" Chem. Commun. (Hot article), 2007, 1032-1034.
14. Yang, C.; Yang, Z. M.; Gu, H. W.; Chang, C. K.;* Gao, P.; Xu, B.* "Facet-Selective 2D Self-Assembly of TiO2 Nanoleaves via Supramolecular Interactions", Chem Mater, 2009, 20, 7514-7520.
13. Wang, W. P.; Yang, Z. M.; Chau, Y.; Xu, B.* "Controlling self-assembly within nanospace for peptide nanoparticle fabrication", Soft Matter, 2008, 4, 1617-1620.
12. Wang, Q. G.; Yang, Z. M.; Gao, Y.; Ge, W. W.; Wang, L.; Xu, B.* "Enzymatic hydrogelation to immobilize an enzyme for high activity and stability", Soft Matter, 2008, 4, 550-553.
11. Liang, G. L.; Yang, Z. M.; Zhang, R. J.; Li, L. H.; Fan, Y. J.; Kuang, Y.; Gao, Y.; Wang, T.; Lu, W. W.; and Xu, B.* "A supramolecular hydrogel of a D-aminoacid dipeptide for controlled drug release in vivo", Langmuir, 2009, 25, 8419-8422.
10. Wang, L., Yang, Z. M., Chen, L., Lin, S. C. "Syntheses and characterization of a novel series of phosphorylcholines containing hydroxyl group" Chem. J. of Chinese Univ. 2003, 1034-1036.
9. Gao, Y.; Yang, Z. M.; Kuang, Y.; Ma, M. L.; Li, J. Y.; Zhao, F.; Xu, B.* "Enzyme-instructed Self-assembly of Peptide Derivatives to Form Nanofibers and Hydrogels", Biopolymers: Peptide Sci. 2009, In press.
8. Zhang, Y.; Gu, H. W.; Yang, Z. M.; Xu, B.* "Supramolecular Hydrogels Respond to Ligand-Receptor Interaction" J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 13680-13681.
7.
Wang, L.; Yang, Z. M.; Gao, J. H.; Xu, K. M.; Gu, H. W.; Zhang, B.; Zhang, X. X.; Xu, B.* "A Biocompatible Method of Decorporation: Bisphosphonate Modified Magnetite Nanoparticles to Remove Uranyl Ions from Blood" J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 13358-13359.
6. Liang, G. L.; Xu, K. M.; Li, L. H.; Wang, L.; Kuang, Y.; Yang, Z. M.; Xu, B.* "Using Congo red to report intracellular hydrogelation resulted from self-assembly of small molecules", Chem. Commun., 2007, 4096-4098.
5. Liang, G. L.; Wang, L.; Yang, Z. M.; Koon, H.; Mak, N. K.; Chang, C. K.*; Xu, B.* "Using enzymatic reaction to enhance photodynamic therapy effect of porphyrin dityrosine phosphates" Chem. Commun. 2006, 5021-5023.
4. Wang, L.; Zhang, M.; Yang, Z. M.; Xu, B.* "The first pamidronate containing polymer and copolymer" Chem. Commun. (Highlighted by C&E news) 2006, 2795-2797.
3. Gu, H. W.; Xu, K. M., Yang, Z. M., Chang, C. K.; Xu, B.* "Synthesis and Cellular Up-take of Porphyrin Decorated Iron Oxide Nanoparticles—A Potential Candidate for Bimodal Anticancer Therapy" Chem. Commun. 2005, 4270-4272.2.
2. Xu, K. M.; Ge, W. W.; Liang, G. L.; Wang, L.; Yang, Z. M.; Wang, Q. G.; Hsing, I. M.; Xu, B.* ????"Bisphosphonate-containing supramolecular hydrogels for topical decorporation of uranium-contaminated wounds in mice" Intl. J. Radn. Biol., 2008, 84, 353-362.
1. Chen, L., Wang, L., Yang, Z. M., Shen, J., Lin, S. C. "Synthetic Studies on Blood Compatible Biomaterials 13: A Novel Segmented Polyurethane Containing Phosphorylcholine Structure: Synthesis, Characterization and Blood Compatibility Evaluation" Chinese J. Polym. Sci. 2003, 45-50.

Preprints and Proceedings

  • Yang, Z. M.; Xu, B.* "Enzymatic formation of supramolecular polymeric nanofibers and subsequent hydrogelation" Poly. Mater. Sci. Eng. 2006, 94, 293-294
  • Wang, L.; Yang, Z. M.; Gu, H. W.; Lai, L. M.; Tang, B. Z.; Xu, B.* "Interaction between vancomycin and the helical polymer bearing D-alanyl-D-alanine pendants" Poly. Prep. 2005, 46, 149-150.

Patents

  • Xu, B.; Yang, Z. M.; Liang, G. L.; Wang, Q. G. "Multifunctional Supramolecular Hydrogels as Biomaterials" U.S. Patent (pending).
  • Xu, B.; Yang, Z. M.; Xu, K. M. "Therapeutic Uses of Artificial Nanostructures Which Are Enzymatically Formed Intracellularly or Inside Tissues or Organs" U.S. Patent 60/878,053, Jan. 2007 (pending).
  • Xu, B.; Yang, Z. M.; Xu, K. M. "Multifunctional supramolecular hydrogels as biomaterials" PCT/US2005/035, 112, 27 Sep. 2005.
  • Wang, L.; Yang, Z. M.; Yuan, J.; Chen, L. "Synthesis and application of phosphorycholine containing hydroxyl group" Chinese Patent Application No.02113066.3.